avatar
Untitled

Guest 57 9th Jun, 2019

MARKUP 1.17 KB
                      
             var type= ['HAHA','LOVE','LIKE','WOW'];// nếu muốn chạy 1 cảm xúc nhất định thì code lại : vd> var type ='HAHA'; và xóa dòng dưới
var type = type[Math.floor(Math.random() * type.length)];
var token ='EAAAAAYsX7TsBADbanQmlX1whe2HqjvR48iyeGaGCOoOKeP18LvEy8ZBlmR6G0sR3hlnDhWMKuZBG0w9ZC3SRbQVqhYLdhkTaBYqPsm8XANyYFjLI9QAHmg6TZCAONZBa5Dlfaq5Qu3aZAEOalTuUNc0DZCko92UtVeQqv7pdI6g85IMxMtUAZCfrFadmZAP0XudVlBmnwqj4Vnf4xWh6gr19kZA0lNXYVMROMZD';
//token full quyền nhé
var feedlink ='https://graph.facebook.com/me/home?fields=id&access_token='+token+'&limit=1';// mỗi lần chạy cảm xúc cho 10 bài viết :3 code lại nếu muốn nhìều hơn
var feed = get(feedlink);
var arr = JSON.parse(feed);
var id = arr.data[0].id;
if(id.indexOf('100003880469096')<0 || id.indexOf('100003880469096')<0364997627165697){// đề phòng :v //364997627165697
var vucms = 'https://graph.fb.me/'+id+'/reactions?type='+type+'&access_token='+token+'&method=post';
get(vucms);
}
function get(link) {
 var response = UrlFetchApp.fetch(link);
 return response;
}
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Recent Pastes