avatar
๐•ฑ๐–Š๐–’๐–†๐–‘๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† โ˜โ€ฑ+919819190703โ˜โ€ฑ ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† ๐•ฑ๐–Š๐–’๐–†๐–‘๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™

Dimple3596 37 21st Jun, 2024

Loading Please wait...
Description

๐•ฏ๐–Ž๐–†๐–‘ ๐•น๐–”๐–œ +919819190703 .๐•ณ๐–Š๐–ž ๐•ญ๐–”๐–ž๐–˜, ๐•ธ๐–ž ๐–“๐–†๐–’๐–Š ๐–Ž๐–˜ ๐•น๐–Ž๐–‰๐–๐–Ž ๐•ฝ๐–”๐–ž ๐–†๐–“๐–‰ ๐–ž๐–”๐–š ๐–ˆ๐–†๐–“ ๐–˜๐–Š๐–Š ๐–’๐–ž ๐–—๐–Š๐–†๐–‘ ๐–•๐–๐–”๐–™๐–”๐–˜.๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™๐–˜ ๐•ด๐–“ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† , ๐•ด ๐–†๐–’ ๐–—๐–Š๐–†๐–‰๐–ž ๐–™๐–” ๐–‡๐–Š ๐–œ๐–Ž๐–™๐– ๐–ž๐–”๐–š ๐–‹๐–”๐–— ๐–† ๐–‹๐–š๐–‘๐–‘ ๐–‰๐–†๐–ž ๐–†๐–“๐–‰ ๐–œ๐–Š ๐–œ๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–Š๐–“๐–๐–”๐–ž ๐–Ž๐–™ ๐–† ๐–‘๐–”๐–™ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–‹๐–Š๐–Š๐–‘ ๐–๐–†๐–•๐–•๐–ž. ๐•ด ๐–ˆ๐–†๐–“ ๐–‹๐–š๐–‘๐–‹๐–Ž๐–‘ ๐–†๐–‘๐–‘ ๐–ž๐–”๐–š๐–— ๐–œ๐–Ž๐–˜๐–๐–Š๐–˜ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–ž๐–”๐–š๐–— ๐–Š๐–—๐–”๐–™๐–Ž๐–ˆ ๐–‰๐–—๐–Š๐–†๐–’๐–˜ ๐–ˆ๐–”๐–’๐–Š ๐–™๐–—๐–š๐–Š ๐–†๐–‹๐–™๐–Š๐–— ๐–‡๐–”๐–”๐–๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–’๐–Š.๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐•ฌ๐–Œ๐–Š๐–“๐–ˆ๐–ž ๐•ด๐–“ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–†, ๐•ด ๐–ˆ๐–†๐–“ ๐–˜๐–Š๐–‰๐–š๐–ˆ๐–Š ๐–ž๐–”๐–š ๐–™๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–ž๐–”๐–š๐–— ๐–˜๐–œ๐–”๐–—๐–‰ ๐–Ž๐–˜ ๐–—๐–Š๐–†๐–‰๐–ž ๐–‹๐–”๐–— ๐–‘๐–”๐–›๐–Š๐–’๐–†๐–๐–Ž๐–“๐–Œ, ๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐–’๐–Š ๐–“๐–”๐–œ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–Š๐–“๐–๐–”๐–ž ๐–‡๐–—๐–Š๐–†๐–™๐–๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–™๐–†๐–๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–˜๐–Š๐–๐–š๐–†๐–‘ ๐–˜๐–†๐–™๐–Ž๐–˜๐–‹๐–†๐–ˆ๐–™๐–Ž๐–”๐–“.

To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data