avatar
๐•ฑ๐–Š๐–’๐–†๐–‘๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† โ‚ฐ(+919819190703 )โ‚ฐ ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† ๐•ฑ๐–Š๐–’๐–†๐–‘๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™

Dimple3596 36 20th Jun, 2024

Loading Please wait...
Description

๐•ฝ๐–Ž๐–“๐–Œ ๐•น๐–”๐–œ +919819190703 .๐•น๐–Š๐–œ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ท๐–†๐–‰๐–Ž๐–Š๐–˜ ๐–†๐–“๐–‰ 100% ๐•บ๐–—๐–Ž๐–Œ๐–Ž๐–“๐–†๐–‘ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐•ป๐–Ž๐–ˆ๐–˜. ๐–‚๐–Š ๐•ฑ๐–Š๐–†๐–™๐–š๐–—๐–Š ๐•ท๐–š๐–๐–š๐–—๐–ž ๐•ฎ๐–”๐–’๐–•๐–†๐–“๐–Ž๐–”๐–“๐–˜ ๐•ป๐–—๐–”๐–›๐–Ž๐–‰๐–Ž๐–“๐–Œ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š๐–˜ ๐•ฌ๐–‘๐–‘ ๐•บ๐–›๐–Š๐–— ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–†. ๐•ธ๐–”๐–˜๐–™ ๐•ณ๐–Ž๐–Œ๐–-๐–ˆ๐–‘๐–†๐–˜๐–˜ ๐•ฑ๐–—๐–Š๐–Š๐–‘๐–†๐–“๐–ˆ๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐•ฟ๐–—๐–†๐–›๐–Š๐–‘ ๐•ฌ๐–‘๐–‘ ๐•บ๐–›๐–Š๐–— ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–†. ๐•ฌ ๐•ณ๐–Ž๐–Œ๐– ๐•พ๐–™๐–†๐–“๐–‰๐–†๐–—๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐•ท๐–Ž๐–›๐–Ž๐–“๐–Œ ๐•ฟ๐–—๐–Š๐–“๐–‰๐–ž ๐•ท๐–Ž๐–‹๐–Š๐–˜๐–™๐–ž๐–‘๐–Š ๐•ณ๐–†๐–˜ ๐•ฏ๐–—๐–†๐–Œ๐–Œ๐–Š๐–‰ ๐–™๐–๐–Š ๐•พ๐–™๐–—๐–š๐–Œ๐–Œ๐–‘๐–Ž๐–“๐–Œ ๐•ญ๐–”๐–‘๐–‘๐–ž๐–œ๐–”๐–”๐–‰ ๐•ฌ๐–ˆ๐–™๐–—๐–Š๐–˜๐–˜ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–‚๐–Š๐–‡ ๐•พ๐–Š๐–—๐–Ž๐–Š๐–˜ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐–™๐–” ๐–‚๐–”๐–—๐– ๐–†๐–˜ ๐–๐•ด๐•ป ๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐–Ž๐–“ ๐–† ๐•ฏ๐–Ž๐–‹๐–‹๐–Š๐–—๐–Š๐–“๐–™ ๐•ป๐–†๐–—๐–™ ๐–”๐–‹ ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† . ๐•ณ๐–Š๐–—๐–Š ๐–”๐–“ ๐•บ๐–š๐–— ๐•ฏ๐–Ž๐–—๐–Š๐–ˆ๐–™๐–”๐–—๐–ž ๐–‚๐–Š๐–‡๐–˜๐–Ž๐–™๐–Š, ๐–„๐–”๐–š ๐•ฎ๐–†๐–“ ๐•พ๐–Š๐–Š ๐•ฟ๐–๐–Š๐–’ ๐–†๐–˜ ๐•ฑ๐–Š๐–†๐–™๐–š๐–—๐–Š๐–‰ ๐•ณ๐–Ž ๐•ป๐–—๐–”๐–‹๐–Ž๐–‘๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–†. ๐•ฟ๐–๐–Š๐–ž ๐•ฌ๐–—๐–Š ๐–™๐–๐–Š ๐•ฐ๐–‘๐–Ž๐–™๐–Š ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™๐–˜ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š ๐–Ž๐–“ ๐–„๐–”๐–š๐–— ๐•ฎ๐–Ž๐–™๐–ž ๐–‚๐–Ž๐–™๐– ๐–‚๐–๐–”๐–’ ๐–„๐–”๐–š ๐•ฎ๐–†๐–“ ๐•พ๐–•๐–Š๐–“๐–‰ ๐–„๐–”๐–š๐–— ๐•ฟ๐–Ž๐–’๐–Š ๐–†๐–“๐–‰ ๐•ฒ๐–Š๐–™ ๐•ฝ๐–Š๐–‘๐–†๐–๐–Š๐–‰. ๐•ฟ๐–๐–Š๐–˜๐–Š ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐•ฌ๐–—๐–Š ๐•ฌ๐–›๐–†๐–Ž๐–‘๐–†๐–‡๐–‘๐–Š ๐–‹๐–”๐–— ๐•ด๐–“๐–ˆ๐–†๐–‘๐–‘ ๐–†๐–“๐–‰ ๐•บ๐–š๐–™๐–ˆ๐–†๐–‘๐–‘ 24/7. ๐–„๐–”๐–š ๐•ฎ๐–†๐–“ ๐•ด๐–“๐–›๐–Ž๐–™๐–Š ๐•ฟ๐–๐–Š๐–’ ๐–™๐–” ๐–† 4,5,7 ๐•พ๐–™๐–†๐–— ๐•ณ๐–”๐–™๐–Š๐–‘ ๐•ฝ๐–”๐–”๐–’ ๐–”๐–— ๐–„๐–”๐–š ๐•ฎ๐–†๐–“ ๐–๐–Ž๐–˜๐–Ž๐–™ ๐•ฟ๐–๐–Š๐–’ ๐–Ž๐–“ ๐•ฟ๐–๐–Š๐–Ž๐–— ๐•ป๐–‘๐–†๐–ˆ๐–Š ๐–‚๐–Ž๐–™๐– ๐•ฑ๐–—๐–Š๐–Š ๐•ฏ๐–Š๐–‘๐–Ž๐–›๐–Š๐–—๐–ž. ๐•ฟ๐–๐–Š๐–—๐–Š ๐•ฌ๐–—๐–Š ๐–๐–†๐–—๐–Ž๐–Š๐–™๐–Ž๐–Š๐–˜ ๐–”๐–‹ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ป๐–†๐–๐–Ž๐–˜๐–™๐–†๐–“๐–Ž ๐–†๐–“๐–‰ ๐•ฝ๐–š๐–˜๐–˜๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐–”๐–“ ๐•บ๐–š๐–— ๐–‚๐–Š๐–‡๐–˜๐–Ž๐–™๐–Š ๐•ด๐–“๐–ˆ๐–‘๐–š๐–‰๐–Ž๐–“๐–Œ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ฝ๐–š๐–˜๐–˜๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ป๐–†๐–๐–Ž๐–˜๐–™๐–†๐–“๐–Ž ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ญ๐–”๐–‘๐–‘๐–ž๐–œ๐–”๐–”๐–‰ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ฑ๐–—๐–Š๐–Š๐–‘๐–†๐–“๐–ˆ๐–Š ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ธ๐–†๐–™๐–š๐–—๐–Š ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ฎ๐–”๐–‘๐–‘๐–Š๐–Œ๐–Š ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•ณ๐–”๐–š๐–˜๐–Š๐–œ๐–Ž๐–‹๐–Š, ๐•ฟ๐–Š๐–Š๐–“๐–†๐–Œ๐–Š ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐•บ๐–‹๐–‹๐–Ž๐–ˆ๐–Š ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜, ๐–†๐–“๐–‰ ๐•ฏ๐–Ž๐–›๐–”๐–—๐–ˆ๐–Š ๐•ท๐–†๐–‰๐–ž ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š.

To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data