avatar
๐•ถ๐–‘ ๐•ธ๐–†๐–‘๐–†๐–ž๐–˜๐–Ž๐–† ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š โ‚ฐ(+919819190703 )โ‚ฐ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š

Dimple3596 46 20th Jun, 2024

Loading Please wait...
Description

๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐•ฌ๐–“๐–‰ ๐–‚๐–๐–†๐–™๐–˜๐•ฌ๐–•๐–• +919819190703 . ๐–‚๐–Š ๐•ป๐–—๐–”๐–›๐–Ž๐–‰๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–™๐–๐–Š ๐•ณ๐–Ž๐–Œ๐–๐–Š๐–˜๐–™ ๐•ผ๐–š๐–†๐–‘๐–Ž๐–™๐–ž ๐•ฐ๐–๐–•๐–Š๐–—๐–Ž๐–Š๐–“๐–ˆ๐–Š๐–˜ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐–Ž๐–“ ๐•ถ๐•ท ๐•ป๐–—๐–Ž๐–›๐–†๐–™๐–Š ๐–†๐–“๐–‰ ๐•ฏ๐–Ž๐–˜๐–ˆ๐–—๐–Š๐–Š๐–™ ๐•ถ๐•ท ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™๐–˜ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š. ๐•ฏ๐–†๐–Ž๐–‘๐–ž ๐–€๐–•-๐•ฏ๐–”๐–œ๐–“ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐–Ž๐–“ ๐•ถ๐•ท ๐•พ๐–Š๐–‘๐–‹ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Š๐–•๐–Š๐–“๐–‰๐–Š๐–“๐–™ ๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–˜ ๐–Ž๐–“ ๐•ถ๐•ท. ๐•ธ๐–”๐–˜๐–™ ๐•ญ๐–Š๐–†๐–š๐–™๐–Ž๐–‹๐–š๐–‘ ๐•ท๐–†๐–‰๐–Ž๐–Š๐–˜ ๐•ด๐–“๐–‰๐–Ž๐–†๐–“ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™๐–˜ ๐–Ž๐–“ ๐•ถ๐•ท ๐•บ๐–š๐–— ๐•ฌ๐–Œ๐–Š๐–“๐–ˆ๐–ž ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–Ž๐–“ ๐•ฌ๐–‘๐–‘ ๐•ฌ๐–—๐–Š๐–†๐–˜ ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™๐–˜ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š ๐–Ž๐–“ ๐•ถ๐•ท. ๐•ด๐–“๐–™๐–—๐–”๐–‰๐–š๐–ˆ๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–™๐–๐–Š ๐•ธ๐–”๐–˜๐–™ ๐•ฐ๐–๐–ˆ๐–‘๐–š๐–˜๐–Ž๐–›๐–Š ๐•ฎ๐–”๐–’๐–•๐–†๐–“๐–Ž๐–”๐–“๐–˜ ๐–™๐–” ๐•ณ๐–Ž-๐•ฎ๐–‘๐–†๐–˜๐–˜ ๐•ฐ๐–๐–Š๐–ˆ๐–š๐–™๐–Ž๐–›๐–Š๐–˜ ๐•ถ๐•ท ๐•ฐ๐–˜๐–ˆ๐–”๐–—๐–™ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š ๐•ฌ๐–‘๐–‘ ๐•ฌ๐–—๐–Š๐–†๐–˜ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘๐–‹๐–—๐–Ž๐–Š๐–“๐–‰๐–˜ ๐•ฎ๐–†๐–‘๐–‘ ๐•ฒ๐–Ž๐–—๐–‘ ๐•พ๐–Š๐–—๐–›๐–Ž๐–ˆ๐–Š ๐–Ž๐–“ ๐•ถ๐•ท.

To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data