avatar
Link khóa học online đồ họa

ngtuanminh995 42 12th Jun, 2019

MARKUP 6.06 KB
                      
             27 chuyên đề Photoshop cho người mới bắt đầu : http://download029.fshare.vn/dl/lUGS+G2DtKOe16IVX0nOIRi4S3bwsp26I5y0f1i+W3j9nlyvzhFPTM6ML7iW1Dp2lpUwBlgUBkJV6IrH/khodohoa.vn%2027%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20Photoshop%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%AFt%20%C4%91%E1%BA%A7u%282%29.rar

Trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp với Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop : https://doc-0k-bg-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/q5ebormgcm78qeu2ip0gg2e5v0244ndi/hvrhpnhali7nmfes2bi2139k07i0okpn/1560297600000/06202434286074901157/11390201115889575997/1EhFG24ESNqMXUDH_QzoJ-56CXI7jVx1G?e=download&nonce=2j3ksu5cmk580&user=11390201115889575997&hash=knqclv4hvpmulj99604cie41hp61tlqr

50 Bài hướng dẫn Photoshop : http://download015.fshare.vn/dl/uR-5JwT8ZCVeSbY2RTvZe0bVIFmZu2EAoY3xrMOcxMQIc3GkUKMXkCVa6HUP2lEZqNnejwHlAX+-iv+N/khodohoa.vn%2050%20B%C3%A0i%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20Photoshop%281%29.rar

Adobe Illustrator CC 2015 - Từ cơ bản đến nâng cao : http://download039.fshare.vn/dl/aPO37NzcjGuZOxkGcNyN2+QuX6ddNymRSUqA9MrxiLdTl+soTHbK9oxIHw92RTS0h+6WbS4UsA25Lkhj/khodohoa.vn%20Adobe%20Illustrator%20CC%202015%20-%20T%E1%BB%AB%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BA%BFn%20n%C3%A2ng%20cao.rar

Adobe Illustrator CC 2017 toàn tập : http://download037.fshare.vn/dl/jmlXP-u42qObd23SfmItvzR8LeXsAKtEj3H9mhmbekD2QZAW5nUGxzu0Idg3jZFFw1n6Vga555L-a0jP/khodohoa.vn%20Adobe%20Illustrator%20CC%202017%20to%C3%A0n%20t%E1%BA%ADp.rar

Adobe Indesign CC 2015 tổng quát từ cơ bản đến nâng cao
http://download033.fshare.vn/dl/9D2RgTidNVVY0wga4AfUgDHs9rEbALeMYJNLDo984C0bBLsMuA3ydRlVpVlEoGtllwtSnlv8Z38aFNr0/khodohoa.vn%20Adobe%20Indesign%20CC%202015%20t%E1%BB%95ng%20qu%C3%A1t%20t%E1%BB%AB%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BA%BFn%20n%C3%A2ng%20cao.rar

CẨM NANG A-Z ILLUSTRATOR CHO DESIGNER : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=76586a61-e246-481d-a622-51f8448d8271

Học Photoshop một cách bài bản để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp : http://download039.fshare.vn/dl/IcmBkQ8LwhzNMrBttt51x7LwfsDT5CxeWekjD+4DBTzwNhGKwUK5I6fz+-9DUIdX4-X9x+e7DmLCADY7/khodohoa.vn%20H%E1%BB%8Dc%20Photoshop%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20b%C3%A0i%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%83%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20nh%C3%A0%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p.rar

Học llustrator Photoshop và Animate CC 2017 thông qua bài tập thực tế : http://download029.fshare.vn/dl/GZ79i6g2jEqy9rUmPxYVZ9xVYpsPXA6y84VOH-H4YUySdIVcEMT90EZU1+SRwSp+TE5F1uRHmfFqsDmd/khodohoa.vn%20H%E1%BB%8Dc%20llustrator%20Photoshop%20v%C3%A0%20Animate%20CC%202017%20th%C3%B4ng%20qua%20b%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%BF.zip

Photoshop cho người mới bắt đầu : http://download039.fshare.vn/dl/F6If-ByP3NWEz8ZHyFMYrfHaEAjjIdGvxNt8Nk1muTNGW70jvE5A6+XBnJD3707Mm--VtU60FqWvSNcd/khodohoa.vn%20Photoshop%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%AFt%20%C4%91

Photoshop cho thiết kế web : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=7bc1f292-669b-4b57-8d4e-4cc5c85f046b

Thiết kế Concept nhân vật trên Photoshop : http://download030.fshare.vn/dl/N5tyChtaptB+HBUYmEAId3nuoxvxzRJ1ii3y3VvZdDl-no3DOzAdxvoZO1B1QsTOQ6Ez75v8Y6ooXObo/khodohoa.vn%20Thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20Concept%20nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20tr%C3%AAn%20Photoshop.rar

Đồ án thực hành Photoshop tới website : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=6693d1ed-9929-4d77-9f6a-d853f70ea4f6

Dựng hình Render Animation trong Cinema 4D : http://download034.fshare.vn/dl/9hrgxlNojFeqtxy83m2tuJNXsVO1ID5Vb14Gk6aM+kOHbu9xMl43U74Eczn9E6dR2pwtHWYkgtJZ8v9z/khodohoa.vn%20D%E1%BB%B1ng%20h%C3%ACnh%20Render%20Animation%20trong%20Cinema%204D.rar

Dựng hình và render ngoại thất với 3DSMAX - VRAY - PHOTOSHOP : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=3de31092-030b-4b63-ac56-3c32a2d44cc6

Dựng nhân vật hoạt hình 3D với Blender : http://download036.fshare.vn/dl/Kh-mTXi1S8JpMP-lEKGx1HRW0xlCWh2N6a7Ny-LBcUkX7gw+tOtvi44uXUIyemm3AEF0ueBkCPkcrMGp/khodohoa.vn%20D%E1%BB%B1ng%20nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20ho%E1%BA%A1t%20h%C3%ACnh%203D%20v%E1%BB%9Bi%20Blender.rar

Dựng video chuyên nghiệp với Adobe Premiere : http://download008.fshare.vn/dl/56zTECFxyzpgli1aFDGWY9ui1CrctlzX+AA0Vq+OsDr2R0GMjOSLpdBnfMBvr45Gc0lLQEBQCaCq03+4/khodohoa.vn%20D%E1%BB%B1ng%20video%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%20v%E1%BB%9Bi%20Adobe%20Premiere.zip

Dựng web chuyên nghiệp cho người không biết code với Drupal : http://download037.fshare.vn/dl/Ki5zq-pQ2b14NS4iavZjacoop4xATuPkeEpmkaKdc6B0Og81CTLKhzhGt1ai7lJ4NQLMIrWZtcx6s4Da/khodohoa.vn%20D%E1%BB%B1ng%20web%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%B4ng%20bi%E1%BA%BFt%20code%20v%E1%BB%9Bi%20Drupal.zip

HỌC DIỄN HỌA 3D NỘI THẤT TỪ A ĐẾN Z VỚI 3DS MAX VRAY VÀ PHOTOSHOP : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=e41546b9-98de-44bc-8ae9-5e52a9c15cf9

HỌC LÀM KỸ XẢO TRONG SẢN XUẤT VIDEO BẰNG ADOBE AFTER EFFECTS : http://download033.fshare.vn/dl/f++jqz0u3rjHtFTOznLeYXR3d9bJ2a75zoJb2mcpEVUd5TN6pVHgMAF1eHMtK+lC-MxK4HGSySa-Q1mP/khodohoa.vn%20H%E1%BB%8CC%20L%C3%80M%20K%E1%BB%B8%20X%E1%BA%A2O%20TRONG%20S%E1%BA%A2N%20XU%E1%BA%A4T%20VIDEO%20B%E1%BA%B0NG%20ADOBE%20AFTER%20EFFECTS.rar

KỸ XẢO PHIM VỚI AFTER EFFECT CHO NGHỀ DỰNG PHIM : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=4988aae7-dfd0-4c62-97ab-72fac7dd78cf

Làm video với Adobe Premiere cho người mới bắt đầu : http://sv-004.getlinkvn.net/Download.ashx?skey=96afeecf-e7ec-423b-9135-37577eb40211

Motion Graphic với After Effects : http://download031.fshare.vn/dl/nqRCMNZqAQAplieAASndfdOelPPtpRM+iG5zltSReMuWZonSIo4AfJDdTF3fEdkdCIlPEp+3T-9VVLMN/khodohoa.vn%20Motion%20Graphic%20v%E1%BB%9Bi%20After%20Effects.rar
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Recent Pastes