KODIPROP:inputstream.adaptive.license_type=com.widevine.alpha #KODIPROP:inputstream.adaptive.license_key=https://udrmv3.kaltura.com/cenc/widevine/license?custom_data=eyJjYV9zeXN0ZW0iOiJodHRwczovL3Jlc3QtYXMub3R0LmthbHR1cmEuY29tL2FwaV92My9zZXJ2aWNlL2Fzc2V0RmlsZS9hY3Rpb24vZ2V0Q29udGV4dD9rcz1kako4TWpJMWZOM0pZS29pMVRiZTZOaHhmTmFTNW9MLUwybHZtbzFPd1hkNEhIcWlWb0g0SkNUMkJaSlpmUVExNmNCYzBNejZhZlp5Z1BRUmJyV2FwdWE1dGxHeXZQejdJS3F4WDg2d3ZwNkhSUGtQemNicVJhWjdHTGktbGY2MDhYT1htZlZaRzFRZE9mVS14ZzhaNEI2VU9rRGtzWlFmTVZ0cnBxalFoVUh1eGdCb1pSNTJlNjdXdkxlUlU0dGkzaGI2eDVZNlhYb19kLW9rRnRUMERRTVVISHU2U0s0V183dk1IdEJmbXlRb2RPWldON0hVWXRlQTJyazRqRnk1bWN3V1dQbHlVcC16SHhxeHlFeExodjQyYlJmMkNzVzF3Ykg4SWp1aWt6dTNZYXN5VXZydDFwZzJuWHNPdDNweDdmY1Z0Ump4dzdlVzlIbE9qdm1nbkNFUWxCaFg2Mjg9JmNvbnRleHRUeXBlPW5vbmUmaWQ9ODg0MjM4MCIsImFjY291bnRfaWQiOjE5ODI1NTEsImNvbnRlbnRfaWQiOiJtdHZoZExpdmVfZGFzaCIsImZpbGVzIjoiIiwidXNlcl90b2tlbiI6ImRqSjhNakkxZk4zSllLb2kxVGJlNk5oeGZOYVM1b0wtTDJsdm1vMU93WGQ0SEhxaVZvSDRKQ1QyQlpKWmZRUTE2Y0JjME16NmFmWnlnUFFSYnJXYXB1YTV0bEd5dlB6N0lLcXhYODZ3dnA2SFJQa1B6Y2JxUmFaN0dMaS1sZjYwOFhPWG1mVlpHMVFkT2ZVLXhnOFo0QjZVT2tEa3NaUWZNVnRycHFqUWhVSHV4Z0JvWlI1MmU2N1d2TGVSVTR0aTNoYjZ4NVk2WFhvX2Qtb2tGdFQwRFFNVUhIdTZTSzRXXzd2TUh0QmZteVFvZE9aV043SFVZdGVBMnJrNGpGeTVtY3dXV1BseVVwLXpIeHF4eUV4TGh2NDJiUmYyQ3NXMXdiSDhJanVpa3p1M1lhc3lVdnJ0MXBnMm5Yc090M3B4N2ZjVnRSanh3N2VXOUhsT2p2bWduQ0VRbEJoWDYyOD0iLCJ1ZGlkIjoiIiwiYWRkaXRpb25hbF9jYXNfc3lzdGVtIjoyMjV9&signature=7DycovFUtsF45qAdOZO1%2blTppLs%3d #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://jiotv.catchup.cdn.jio.com/dare_images/images/MTV_HD_Plus.png" group-title="Sneh VOOT",MTV HD Plus https://livevoot-i.akamaihd.net/dash/live/828545/mtvhd/master.mpd