Câu 1: Phân biệt 4 HTTP method GET, PUT, POST, DELETE - **GET**: được sử dụng để lấy thông tin từ sever theo URI đã cung cấp. - **POST**: gửi thông tin tới sever thông qua các biểu mẫu http (form, đăng ký...) - **PUT**: ghi đè tất cả thông tin của đối tượng với những gì được gửi lên - **PATCH**: ghi đè các thông tin được thay đổi của đối tượng. Câu 2: Phân biệt Cookie Session - **Cookie** được lưu trữ trên trình duyệt của người dùng/**Session** không được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng. - Dữ liệu **cookie** được lưu trữ ở phía máy khách/Dữ liệu **session** được lưu trữ ở phía máy chủ. - Dữ liệu **cookie** dễ dàng sửa đổi khi chúng được lưu trữ ở phía khách hàng/Dữ liệu **session** không dễ dàng sửa đổi vì chúng được lưu trữ ở phía máy chủ. - Dữ liệu **cookie** có sẵn trong trình duyệt của chúng ta đến khi hết hạn/Dữ liệu **session** có sẵn cho trình duyệt chạy. Sau khi đóng trình duyệt sẽ mất thông tin **session**.