Link app Free: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruet_cse_1503050.ragib.appbackup.pro Xếp hạng: 4.4 dựa trên đánh giá của 3429 người dùng. ==== • Tính năng sao lưu/khôi phục/chia sẻ nâng cao. - Ứng dụng hệ thống/người dùng (Trình cài đặt & dữ liệu ứng dụng (Bên ngoài/Hoàn chỉnh)). - Cài đặt hệ thống. - Danh bạ. - Tin nhắn. • Tất cả các tính năng cũng có sẵn như hoạt động hàng loạt. - Sao lưu hàng loạt (KHÔNG cần ROOT) - Phục hồi hàng loạt (Yêu cầu ROOT) - Cài đặt/Gỡ cài đặt hàng loạt (Yêu cầu ROOT) - Và nhiều hơn nữa ...