#Gcam 7.4 Arnova #Oneplus ✍️ Nhật ký : - Hỗ trợ góc rộng và macro không cần root . - Hỗ trợ config xml . - Vài thứ hay ho mới mẻ . 📸 Link : - Gcam : https://drive.google.com/file/d/1708ABDoXLZfJHTt4MZZMV3xfNWNVYcBn/view?usp=drivesdk - Config cho 1+8 / 8 Pro : https://drive.google.com/file/d/16zg5v9nPlnIYJr_a_5x9VrsC6VS6-akb/view?usp=drivesdk - Config cho 1+7 / 7Pro : https://drive.google.com/file/d/17TJMy8ywIbhHhEHnsdz9DVnDo3qjmnsg/view?usp=drivesdk