avatar
zaltv

thailan444 200 15th May, 2019

MARKUP 261.57 KB
                      
             #EXTM3U ZalTV Community | 23/03/2019 Kênh lỗi liên hệ ... để fix kênh sớm nhất!


#~♥ Kênh Sự kiện ♥~
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 1 (Chỉ phát khi có bóng đá) 
http://live.thevang.tv/hls/14f6aad7b77714cee2ac9f83002ed82a/5beeab7705e1argxFGL713/73301b49abc937197a79c0df5b589c13/2jldmnk/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 2 (Chỉ phát khi có bóng đá) 
http://live.thevang.tv/hls/4649f81afd04a6a2e297a84516e8bb24/5c0d32ee2b5e3juaUBK362/a6c1f34c6b804b2b662702bcd635cf9a/kfcxrhz/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 3 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.thevang.tv/hls/c034580a1f78f077f11592e486f87f7b/5c027dbeb8aabzbmBOU085/248f128438cf7ab07ddfdbfacd2f89a0/bhilqvo/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 4 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.thevang.tv/hls/76b562173887b448d3523edf75b3881b/5c027dbeb8aabzbmBOU085/248f128438cf7ab07ddfdbfacd2f89a0/fegeivv/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 5 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.thevang.tv/hls/30d3a2cde2648c929def50c3156d73de/5c027dbeb8aabzbmBOU085/248f128438cf7ab07ddfdbfacd2f89a0/ixqx6af/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 6 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.thevang.tv/hls/4649f81afd04a6a2e297a84516e8bb24/5c0d32ee2b5e3juaUBK362/a6c1f34c6b804b2b662702bcd635cf9a/kfcxrhz/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 7 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.thevang.tv/hls/6165dc6f852ab9338375968c8fc9dd55/5c7a840de7c47qcnFFO007/fce0d29a58b4e634140ae50db5dd8c4a/2k1zccx/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 8 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://4987a07fde.vws.vegacdn.vn/app_1_d96f6/bongdatvhd/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 9 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://4987a07fde.vws.vegacdn.vn/app_1_d96f6/thethaotvhd/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 10 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://cdn.90phut.tv/live69/vtv6hd/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 11 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://cdn.90phut.tv/live69/sctv17/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 12 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://4987a07fde.vws.vegacdn.vn/app_1_d96f6/vtvcab16hd/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Bóng đá" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Bóng đá 13 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://4987a07fde.vws.vegacdn.vn/app_1_d96f6/vtvcab3hd/chunklist.m3u8#~♥ Kênh K+ ♥~
#EXTINF:-1 group-title="K+" tvg-id="K+ 1 (HD)" tvg-logo="https://i.postimg.cc/FsHjTQW7/k_1hd.png",K+1 HD
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.122:10314
#EXTINF:-1 group-title="K+" tvg-id="K+ NS (HD)" tvg-logo="https://i.postimg.cc/HnBbTSxY/k_nshd.png",K+NS HD 
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.123:10320
#EXTINF:-1 group-title="K+" tvg-id="K+ PC (HD)" tvg-logo="https://i.postimg.cc/qBLsc7GP/k_pchd.png",K+PC HD
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.125:10326
#EXTINF:-1 group-title="K+" tvg-id="K+ PM (HD)" tvg-logo="https://i.postimg.cc/XvdFrNJD/k_pmhd.png",K+PM HD
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.176:10374

#~♥ Kênh Thử nghiệm ♥~
#EXTINF:-1 group-title="Thử nghiệm " tvg-id="" tvg-logo="",Thử nghiệm VTV6 HD
http://m.huuvinh.ooo/cliptv/v5live.m3u8?id=vtv6-hd&q=fhd&type=playlist
#EXTINF:-1 group-title="Thử nghiệm " tvg-id="" tvg-logo="",Thử nghiệm flim fshare
http://m.huuvinh.ooo/v/https://www.fshare.vn/file/4K71B7PREFOV
#~♥ Kênh VTV ♥~
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV1-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/WpQtg0z.png", VTV1 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/elgfjdh/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV1-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/WpQtg0z.png", VTV1 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtv1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV1-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/WpQtg0z.png", VTV1 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtv1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV1-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/WpQtg0z.png", VTV1 HD s4
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv1_720/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV2-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/R7q7HZj.png", VTV2 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/m0hlc1s/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV2-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/R7q7HZj.png", VTV2 HD s2
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv2_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV2-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/R7q7HZj.png", VTV2 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtv2.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV3-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/o6SxT3q.png", VTV3 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/idmwifi/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV3-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/o6SxT3q.png", VTV3 HD s2
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv3_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV3-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/o6SxT3q.png", VTV3 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtv3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV3-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/o6SxT3q.png", VTV3 HD s4
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtv3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV3-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/o6SxT3q.png", VTV3 HD s5


#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV4-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/4yhPtDf.png", VTV4 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/hktebdo/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV4-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/4yhPtDf.png", VTV4 HD s2
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv4_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV4-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/4yhPtDf.png", VTV4 HD s3#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV5-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/VBErOd8.png", VTV5 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/ira1wlr/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV5-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/VBErOd8.png", VTV5 HD s2
https://kcdn-livesport.vtvgiaitri.vn/vtvlivesport/vtv5_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV5-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/VBErOd8.png", VTV5 HD s3


#EXTINF:-1 tvg-id="VTV5 TÂY NAM BỘ" tvg-logo="http://cdn.kplus.vn/content/upload/1/root/logo-vtv5_w150_h150.png" group-title="VTV", VTV5 Tây Nguyên
http://play.sohatv.vn/?v=dnR2NXRu&t=1528358183372
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV5 TÂY NGUYÊN" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/VTV5-TayNamBo.png" group-title="VTV", VTV5 Tây Nam Bộ
http://play.sohatv.vn/?v=dnR2NWtt&t=1528358307381

#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/fjg6388/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s2
http://mobitv.cf/hls/vtv6hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s3
https://kcdn-livesport.vtvgiaitri.vn/vtvlivesport/vtv6_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s4
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtv6.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s5
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtv6.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s6

#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s7

#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV6-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/GtnRg0D.png", VTV6 HD s8#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV7-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/EQaqb0h.png", VTV7 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/nwalmjv/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV7-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/EQaqb0h.png", VTV7 HD s2
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VTV7_HD/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV7-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/EQaqb0h.png", VTV7 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtv7.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV7-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/EQaqb0h.png", VTV7 HD s4
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtv7.stream/playlist.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV8-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/9XsZ2fd.png", VTV8 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/wgabpze/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV8-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/9XsZ2fd.png", VTV8 HD s2
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv8_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV8-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/9XsZ2fd.png", VTV8 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtv8.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV9-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/UBN3r3k.png", VTV9 HD s1
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/ig9jpqw/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV9-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/UBN3r3k.png", VTV9 HD s2
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv9_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV9-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/UBN3r3k.png", VTV9 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtv9.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-id="VTV9-VTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/UBN3r3k.png", VTV9 HD s4#~♥ Kênh Tổng Hợp ♥~
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/456623-QuocPhong.png",QPVN
http://125.212.132.219:1935/standard/smil:standard.smil/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/456623-QuocPhong.png",QPVN HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/qpvn.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/456623-QuocPhong.png",QPVN HD s2
http://liverestream2obj.5b1df984.cdnviet.com/hls/QPVN/03.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/121429-quoc-hoi.png", Quốc Hội HD s1
http://1.54.250.40:1935/live/quochoitvlive.stream_360p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/121429-quoc-hoi.png", Quốc Hội HD s2
http://1.54.250.40:1935/live/quochoitvlive.stream_720p/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://m.tvplay.vn:9999/thumb/225x140/crop//Uploads/images/kenh/23%20media.jpg",23 Creative VN

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/itPlNii.png",Keeng music
http://125.235.29.16/livetv/keeng.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/606995-Nhandan.png",Nhân dân
https://5952e4052a2e8.streamlock.net/live/truyenhinhnhandan720/chunklist_w1220145704.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/606995-Nhandan.png",Nhân dân HD
http://27.118.16.98:1935/live/truyenhinhnhandan720/chunklist_w2006762604.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/330504-TTXVN.png", TTXVN s1
http://live.vnanet.vn/VnewsLive_Android.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/330504-TTXVN.png", TTXVN s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/ttxvn.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/330504-TTXVN.png", TTXVN s3
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/TTXVN_HD/03.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/2/22/Vietnamnet-Logo.png",Vietnamnet


#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://truyenhinhdulich.net/templates/frontend/vovtv/Assets/img/logo.png",VietNam Journey (VOV)
http://vncdn.mediatech.vn/vovlive/tv1live_manifest.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/5R7qn9n.png",ViTV
http://210.86.230.202:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/524177-anninh.png", ANTV HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/antv.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/524177-anninh.png", ANTV HD s2
http://antvlive.ab5c6921.cdnviet.com/antv/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/524177-anninh.png", ANTV HD s3
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/ANTV/03.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://www.viettv24.com/main/images/Hai%2024-7.jpg",Hài TV
http://master.de.galaxyott.com/api/a3b34c0871dc2fd51eec5559b68f709d?chn=/secure/streamer/hai/playlist.m3u8&u=guest


#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mA5LVejOATRqCq5RCQ2uq5xCpfL7DkcudqlVw=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no",Vpop TV
http://master.de.galaxyott.com/api/a3b34c0871dc2fd51eec5559b68f709d?chn=/secure/streamer/vpoptv/playlist.m3u8&u=guest
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/ZNUOlKt.png",Hài 24/7
http://master.de.galaxyott.com/api/a3b34c0871dc2fd51eec5559b68f709d?chn=/secure/streamer/hai/playlist.m3u8&u=guest
#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="https://pbs.twimg.com/profile_images/838725641251897344/NQhG48Sb.jpg",TVShow

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://www.viettv24.com/main/images/rangdong_logo.jpg",Rạng Đông
http://master.de.galaxyott.com/api/a3b34c0871dc2fd51eec5559b68f709d?chn=/secure/streamer/rangdong/playlist.m3u8&u=guest

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://www.viettv24.com/main/images/VBolero-Logo.jpg",VBolero TV
http://master.de.galaxyott.com/api/a3b34c0871dc2fd51eec5559b68f709d?chn=/secure/streamer/vbolero/playlist.m3u8&u=guest

#EXTINF:-1 group-title="Tổng hợp" tvg-id="" tvg-logo="http://www.viettv24.com/main/images/Vmusic_logo.jpg",VMusic
http://master.de.galaxyott.com/api/a3b34c0871dc2fd51eec5559b68f709d?chn=/secure/streamer/mtv/playlist.m3u8&u=guest
#~♥ Kênh VTVCAB ♥~
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/onflim.png",On Biz


#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/onflim.png",On Flim


#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 1 - Giải Trí TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab1-giaitritv.png",VTVCab 1 - Giải Trí TV s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.143:8832
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 1 - Giải Trí TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab1-giaitritv.png",VTVCab 1 - Giải Trí TV s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab1.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 2 - Phim Việt" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab2-phimviet.png",VTVCab 2 - Phim Việt s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.168:8982
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 2 - Phim Việt" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab2-phimviet.png",VTVCab 2 - Phim Việt s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab2.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 3 - Thể Thao TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab3-thethaotv.png",VTVCab 3 - Thể Thao TV

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 3 - Thể Thao TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab3-thethaotvhd.png",VTVCab 3 - Thể Thao TV HD
http://cdn-free.ml/stream/sport.m3u8 

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 4 - Văn hóa" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab4-kenh17.png",VTVCab 4 - Văn Hóa
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab4.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 5 - E Channel" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab5-echanel.png",VTVCab 5 - E CHANNEL
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab5.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 6 - Hay TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab6-haytv.png",VTVCab 6 - HAY TV s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.220:9294
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 6 - Hay TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab6-haytv.png",VTVCab 6 - HAY TV s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab6.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 7 - D Drama" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab7-ddrama.png",VTVCab 7 - DRAMAS s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.205:9204
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 7 - D Drama" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab7-ddrama.png",VTVCab 7 - DRAMAS s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab7.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 8 - BiBi" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab8-bibi.png",VTVCab 8 - BIBI s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.206:9210
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 8 - BiBi" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab8-bibi.png",VTVCab 8 - BIBI s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab8.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 9 - InfoTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab9-infotv.png",VTVCab 9 - INFO TV


#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 10 - O2TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab10-o2tv.png",VTVCab 10 - O2 TV s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.26:8130
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 10 - O2TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab10-o2tv.png",VTVCab 10 - O2 TV s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab10.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab11-shopping.png",VTVCab 11 - TVShopping

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 12 - Style TV HD" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab12-styletv.png",VTVCab 12 - STYLE TV s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.244:9438
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 12 - Style TV HD" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab12-styletv.png",VTVCab 12 - STYLE TV s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab1.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab13.png",VTVCab 13 - VTVHuyndai

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab14-lotte.png",VTVCab 14 - Homeshopping

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 15 - M Channel" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab15-investtv.png",VTVCab 15 - M Channel
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab15.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 16 - Bóng đá TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab16-bongdatv.png",VTVCab 16 - Bóng Đá TV
https://storage.tumarcador.xyz/t4/live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 16 - Bóng đá TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab16-bongdatvhd.png",VTVCab 16 - Bóng Đá TV HD s1
http://cdn-free.ml/stream/cafefilm.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 16 - Bóng đá TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab16-bongdatvhd.png",VTVCab 16 - Bóng Đá TV HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/bongdatvhd.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 17 - Yeah1 TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab17-yeah1tv.png",VTVCab 17 - Yeah1 TV s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.217:9276
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 17 - Yeah1 TV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab17-yeah1tv.png",VTVCab 17 - Yeah1 TV s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab17.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD" tvg-logo="https://i.imgur.com/2poeqEQ.png",VTVcab 18 - Thể Thao Tin Tức HD
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab18.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 19 - Kênh Phim" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab19.png",VTVCab 19 Film s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.169:8988
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 19 - Kênh Phim" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab19.png",VTVCab 19 Film s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab19.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 20 - V Family" tvg-logo="http://i.imgur.com/iyg21My.png",VTVCab 20 - Family s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.245:10344
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 20 - V Family" tvg-logo="http://i.imgur.com/iyg21My.png",VTVCab 20 - Family s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab20.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 21 - Cartoon Kids" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab21.png",VTVCab 21 HD 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab21.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vtvcab21.png",VTVCab 21 HD s2

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 22 - LifeTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/Jjc9G5M.png",VTVcab 22 - Life TV
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab22.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-id="VTVcab 23 - Thể thao Golf" tvg-logo="https://i.imgur.com/bFpgedt.png",VTVcab 23 - Thể Thao Golf HD
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/vtvcab_live/vtvcab23.stream/playlist.m3u8#~♥ Kênh MobiTV ♥~
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/channels/918-an-ninh-the-gioi.jpg",An Ninh Thế Giới 
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/antg_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/channels/918-an-ninh-the-gioi.jpg",An Ninh Thế Giới s2

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/VEyRTxf.png",NCM BTV10 s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/ncm_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/VEyRTxf.png",NCM BTV10 s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/ncm.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/300532-Phim-hay.png",Phim Hay s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv3/phimhay_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/300532-Phim-hay.png",Phim Hay s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/phimhay.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/344323-mientay1.png",Miền Tây s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv2/mientay_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/344323-mientay1.png",Miền Tây s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/mientay.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/174906-vietteen.png",Viet Teen s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/vietteen_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/174906-vietteen.png",Viet Teen s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vietteen.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://mobion.vn/Files/Image/admin/2017/12/08/temp_2841313393349185.jpg",ANT - Thiếu Nhi

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/420142-sam.png",SAM CHANNEL s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/sam_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/420142-sam.png",SAM CHANNEL s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/sam.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/NF5YDkn.png",An Viên HD 
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.189:30120
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/NF5YDkn.png",An Viên HD s2#EXTINF:-1 group-title="Hanoicab" tvg-logo="https://i.imgur.com/d2x6M1Y.png",HiTV hanoicab1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/hitv.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Hanoicab" tvg-logo="https://i.imgur.com/uLbu1vp.png",YOU HanoiCab2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.207:30120
#EXTINF:-1 group-title="Hanoicab" tvg-logo="https://i.imgur.com/WnvIO7s.png",MOV HanoiCab4
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.206:30120
#EXTINF:-1 group-title="Hanoicab" tvg-logo="http://i.imgur.com/1tlm1zw.png",HanoiCab Shopping#~♥ Kênh HTVC ♥~
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV1-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/185783-505482-HTV1.png",HTV1 s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv1_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV1-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/185783-505482-HTV1.png",HTV1 s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htv1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV1-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/185783-505482-HTV1.png",HTV1 s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/htv1.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV2-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/904719-HTV2HD.png",HTV2 HD s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv2_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV2-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/904719-HTV2HD.png",HTV2 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htv2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV2-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/904719-HTV2HD.png",HTV2 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/htv2hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV2-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/904719-HTV2HD.png",HTV2 HD s4

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV2-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/904719-HTV2HD.png",HTV2 HD s5


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV3-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/750643-HTV3.png",HTV3 s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv3_hls.smil/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV3-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/750643-HTV3.png",HTV3 s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htv3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV3-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/750643-HTV3.png",HTV3 s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/htv3.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV4-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/08/14/359584-htv-key-web.png",HTV4 s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv4_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV4-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/08/14/359584-htv-key-web.png",HTV4 s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htv4.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV4-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/08/14/359584-htv-key-web.png",HTV4 s3
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.25:8124

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV7 HD-FPT" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/qdv4jgs9j/htv7.png",HTV7 
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv7_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV7 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/928755-665121-HTV7HD.png",HTV7 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htv7.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV7 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/928755-665121-HTV7HD.png",HTV7 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/htv7hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV7 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/928755-665121-HTV7HD.png",HTV7 HD s3
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV7-HD/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV7 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/928755-665121-HTV7HD.png",HTV7 FHD
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.223:9312

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV9 HD-FPT" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/ixvuxoc9z/htv9.png",HTV9
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv9_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV9 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/422430-665121-HTV9HD.png",HTV9 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htv9.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV9 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/422430-665121-HTV9HD.png",HTV9 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/htv9hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV9 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/422430-665121-HTV9HD.png",HTV9 HD s3
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV9-HD/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV9 HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/422430-665121-HTV9HD.png",HTV9 FHD
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.224:9318

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Ca Nhạc-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/564807-canhacHD.png",HTVC - Ca nhạc s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvccanhac_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Ca Nhạc-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/564807-canhacHD.png",HTVC - Ca nhạc s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htvc-canhac.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thuần Việt SD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/504279-ThuanViet.png",HTVC - Thuần Việt s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcthuanviet_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thuần Việt SD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/504279-ThuanViet.png",HTVC - Thuần Việt s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htvc-thuanviet.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thuần Việt HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/136820-ThuanVietHD1.png",HTV Thuần Việt HD 
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.186:30120
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thuần Việt HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/136820-ThuanVietHD1.png",HTV Thuần Việt HD s2

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thuần Việt HD-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/136820-ThuanVietHD1.png",HTV Thuần Việt HD s3


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Phim-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/365301-pHIM1.png",HTVC - Phim s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcphim_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Phim-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/365301-pHIM1.png",HTVC - Phim s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htvc-phimhd.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Phim-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/591916-pHIM.png",HTVC Phim HD 
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.184:30120
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Phim-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/591916-pHIM.png",HTVC Phim HD s2

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC - Phim HD" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/591916-pHIM.png",HTVC Phim HD s3#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC - FBNC" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/698248-661481-FBNC.png",HTV FBNC HD


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thể thao-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/546898-111250-HTVTT.pngg",HTVC - Thể Thao s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcthethao_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thể thao-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/546898-111250-HTVTT.pngg",HTVC - Thể Thao s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htvc-thethao.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Thể thao-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/07/16/546898-111250-HTVTT.pngg",HTVC - Thể Thao s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/htvc-thethaohd.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Gia Đình-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/866192-Gia-Dinh.png",HTVC - Gia Đình 
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcgiadinh_hls.smil/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Gia Đình-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/866192-Gia-Dinh.png",HTVC - Gia Đình s2


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Phụ Nữ-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/143922-pn.png",HTVC - Phụ Nữ 
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcphunu_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Phụ Nữ-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/143922-pn.png",HTVC - Phụ Nữ s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/htvc-phunu.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Du Lịch-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/305526-dulich.png",HTVC - Du Lịch 
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcdulich_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC Du Lịch-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/305526-dulich.png",HTVC - Du Lịch s2


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/618172-htvplus.png",HTVC+ 

#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/435465-HTVC_stroke.png",HTVC+ s2


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTVC - Shopping" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/08/02/451568-logo_htvc_shopping.png",HTVC - Shopping


#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-id="HTV Co.op-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/402721-HTVCoop.png",HTV Co.op#~♥ Kênh VTC ♥~
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/zWkZ5In.png",VTC Play
http://118.107.68.10:1935/live/_definst_/VTC_CANHAC2017/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/zWkZ5In.png",VTC Play s2

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC13 HD" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc13-hd_151489108997.png",ITV HD s1

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC1-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc1_151489099811.png",VTC1 HD s1
#https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC1_1/hlsv5/VTC1_1-audio_20000=212400-video=2821200.m3u8
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VTC1_HD/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC1-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc1_151489099811.png",VTC1 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC1-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc1_151489099811.png",VTC1 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc1.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC2-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc2_151489100971.png",VTC2 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC2-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc2_151489100971.png",VTC2 s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC2_2/hlsv5/VTC2_2-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC2-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc2_151489100971.png",VTC2 s3


#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC3 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc3-hd_151489102133.png",VTC3 HD s1
http://cdn3.vtcplay.vn:1935/VTC/smil:VTC3.smil/chunklist_w984281483_b1264000_slVIE.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC3 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc3-hd_151489102133.png",VTC3 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC3 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc3-hd_151489102133.png",VTC3 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC3 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc3-hd_151489102133.png",VTC3 HD s4
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC3_3/hlsv3/VTC3_3-audio_20000=212400-video=1200000-24109309.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC4 - Yeah1 Family-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_yeah1-family-vtc4_146312575079.png",VTC4 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc4.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC4 - Yeah1 Family-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_yeah1-family-vtc4_146312575079.png",VTC4 s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc4.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC4 - Yeah1 Family-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_yeah1-family-vtc4_146312575079.png",VTC4 s3
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC4_4/hlsv5/VTC4_4-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC5-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc5_150226870197.jpg",VTC5 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc5.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC5-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc5_150226870197.jpg",VTC5 s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC5_5/hlsv5/VTC5_5-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC6-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc6_151489103403.png",VTC6 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc6.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC6-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc6_151489103403.png",VTC6 s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC6_6/hlsv5/VTC6_6-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="TodayTV - VTC7-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc7-todaytv_145673310065.jpg",VTC7 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc7.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="TodayTV - VTC7-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc7-todaytv_145673310065.jpg",VTC7 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc7hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="TodayTV - VTC7-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc7-todaytv_145673310065.jpg",VTC7 HD s3
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC7_7/hlsv5/VTC7_7-audio_20000=212400-video=1200000.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC8-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc8_151489105074.png",VTC8 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc8.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC8-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc8_151489105074.png",VTC8 s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC8_8/hlsv5/VTC8_8-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC9-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc9_151496638696.png",VTC9 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc9.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC9-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc9_151496638696.png",VTC9 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc9.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC9-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc9_151496638696.png",VTC9 HD s3
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC9_9/hlsv5/VTC9_9-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC10-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc10_151489106288.png",VTC10 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc10.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC10-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc10_151489106288.png",VTC10 s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC10_10/hlsv5/VTC10_10-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC11 Thiếu Nhi-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc11-thieu-nhi_146293779839.png",VTC11 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc11.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC11 Thiếu Nhi-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc11-thieu-nhi_146293779839.png",VTC11 s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC11_11/hlsv5/VTC11_11-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
 

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC12" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc12_151489107617.png",VTC12 

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC12" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc12_151489107617.png",VTC12 s2

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC13 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc13-hd_151489108997.png",VTC 13 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/itv.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC13 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc13-hd_151489108997.png",VTC 13 HD s2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC13_13/hlsv5/VTC13_13-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC14 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc14-hd_151489110373.png",VTC14 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc14.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC14 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc14-hd_151489110373.png",VTC14 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc14.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC14 HD-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc14-hd_151489110373.png",VTC14 HD s3
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC14_14/hlsv5/VTC14_14-audio_20000=212400-video=1582000.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC16-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc16_151489098635.png",VTC16 s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vtc14.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC16-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc16_151489098635.png",VTC16 s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/vtc16.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-id="VTC16-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc16_151489098635.png",VTC16 s3
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC16_16/hlsv5/VTC16_16-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8


#~♥ Kênh SCTV ♥~
#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV Phim Tổng Hợp" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/ms0ippabb/sctv-phim_THHD.png",SCTV Phim Tổng Hợp
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/191489637?ticket=DCFCEBDBAEE02ADE459034514CF517454613EA23&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV1" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/fl6mzjevr/sctv1-hd.png",SCTV1 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/408975262?ticket=7C0471186B2E763E78F1AD609AFC6545E320ACA3&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV2 - AMC" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/3w2nbe8fr/sctv2-hd.png",SCTV2 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1931295965?ticket=0C525A2296C02B056B76AF4D6BAE380ABA324249&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV3" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/c1kp9kc47/sctv3-hd.png",SCTV3 HD 
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1802130848?ticket=D80982C0FBE736E0CE5F3018916A60BC05455BE0&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV4" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/lyvq2lwkn/sctv4-hd.png",SCTV4 s1
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1584045114?ticket=CD73EC4AC5A7FAC352F88F48AEEBB615D5E08C3E&profile=pass
#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV4" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/lyvq2lwkn/sctv4-hd.png",SCTV4 s2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.187:30120

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV5" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/60n0chhs7/sctv5.png",SCTV5 - SCJ
http://vtsstr4.sctv.vn:1935/testlive/SCTV5_SD.smil/chunklist_b2292000.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV6 HD - SNTV" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/raamncl87/sctv6-hd.png",SCTV6 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1909860119?ticket=7C27FACBD8F2469974A4160EC01C6161D8FC8FD8&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV7 - Show" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/moeiezrzb/sctv7-hd.png",SCTV7 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1896863250?ticket=0C91EA3F60F622792B6613A9E2E94CA534F6A109&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV8" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/4ycttyttz/sctv8.png",SCTV8 
http://210.86.230.202:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV9" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/pihnsghav/sctv9-hd.png",SCTV9 HD 
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1001013216?ticket=A0B6CC2BAEED4177A1AFA7B11675DD92B8C319DC&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV10" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/3xh6ilhnr/sctv10.png",SCTV 10
http://vtsstr4.sctv.vn:1935/testlive1/sctv10_SD.smil/chunklist_b2292000.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV11 - TV STAR" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/8w4ox4t6f/sctv11-hd.png",SCTV 11 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/973006628?ticket=767F8E50854BB1152C998BCC506583EFB606B1CF&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV12" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/l9cxqalrb/sctv12-hd.png",SCTV 12 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1663754853?ticket=969DC68D2BA41A341CFF346D2287AC48C0FD210E&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV13 - Lady TV" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/o3g33sldj/sctv13-hd.png",SCTV 13 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/486664092?ticket=479A3CACC045E6CE51B40AD0797EE42A0C3E6476&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV14 - Kênh Phim Việt" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/6q5sow0c7/sctv14-hd.png",SCTV 14 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/652019614?ticket=46637A78F88A4A79DE6FA93BCB7A10D7697AF055&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV15 - S Sport 2" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/l9cxqb16v/sctv15-hd.png",SCTV 15 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1858117845?ticket=6CD6D523427D2086ABE2812E186927C0A286F6A7&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV16" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/c1kp9m1uf/sctv16-hd.png",SCTV 16 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/912698009?ticket=74431FF5E23E463104257310AE4853FDF8A1FC89&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV17 - S Sport" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/kju5dyg2v/sctv17-hd.png",SCTV 17 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/1737034427?ticket=896F22ED747165280BAF9D76009090D6305F6546&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV18" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/7fol19vqv/sctv18-hd.png",SCTV 18 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/42901393?ticket=B5A3B877F708CB2841064EE29531AF8C3BADE9C7&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV19" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/spc7c4jrb/sctv19-hd.png",SCTV 19 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/853789203?ticket=781887A64978E6243A33B794923F27B774CEA7DE&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-id="SCTV20" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/teuzohs0n/sctv20-hd.png",SCTV 20 HD
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/83064748?ticket=72FED1BA2F56BA4D42E3B12C60E468326017024A&profile=pass
#~♥ Kênh Địa Phương ♥~
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/06/635447-Angiang.png",An Giang HD
http://221.133.9.35:1935/live/1.stream_720p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/06/635447-Angiang.png",An Giang HD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/WSpyIU4.png",Bà Rịa - Vũng Tàu HD 
http://113.163.216.23:1935/live/tv2.stream_480p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/WSpyIU4.png",Bà Rịa - Vũng Tàu FHD 


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/banner/2015/02/11/735010-bac-lieu.png",Bạc Liêu 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/baclieu.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/banner/2015/02/11/735010-bac-lieu.png",Bạc Liêu FHD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/Hvvq6ST.png",Bắc Kạn
http://118.107.68.10:1935/live/_definst_/BK_live/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://bacgiangtv.vn/upload/files/logo.png",Bắc Giang
http://vncdn.mediatech.vn/bgtvlive/tv1live.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://bacninhtv.vn/images/no_pic.png",Bắc Ninh HD
http://118.107.68.10:1935/live/_definst_/BTVHD_12806b51bdf7ac364126%20/chunklist_w1930180115.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/3/32/Bentretv_logo.png",Bến Tre 
http://113.163.94.245/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/thbt.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV1" tvg-logo="https://i.imgur.com/79jrCuO.png", Bình Dương 1 HD s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/mybtv1_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV1" tvg-logo="https://i.imgur.com/79jrCuO.png", Bình Dương 1 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/binhduong1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV1" tvg-logo="https://i.imgur.com/79jrCuO.png", Bình Dương 1 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/binhduong1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV1" tvg-logo="https://i.imgur.com/79jrCuO.png", Bình Dương 1 FHD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV2" tvg-logo="https://i.imgur.com/uYlTMwk.png",Bình Dương 2 HD s1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/mybtv2_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV2" tvg-logo="https://i.imgur.com/uYlTMwk.png",Bình Dương 2 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/binhduong2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/uYlTMwk.png",Bình Dương 2 HD s3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/hplus_live/binhduong2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/uYlTMwk.png",Bình Dương 2 FHD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV3" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/ytkp12iav/binh-duong-btv3.png",Bình Dương 3


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV4" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/966778-imovie.png",Bình Dương 4
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/binhduong4.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="BTV4" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/966778-imovie.png",Bình Dương 4 FHD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="S SPORT 3" tvg-logo="https://static-stage.tv24.vn/channel/119/logo26072108_BTV5-HD.png",Bình Dương 5
http://123456:654321@fpt.kplus.sctv.boxip.net:9981/stream/channelid/977251622?ticket=1F76558C3E464A87D7DCB3D54578CF40334DD6DF&profile=pass

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/728x409/banner/2018/06/04/617187-BinhDinh-BTV.png",Bình Định
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/binhdinh.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/464480-Binh-Phuoc.png",Bình Phước 1 
http://118.69.197.145/hls/bptv1.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/VyneO42.png",Bình Phước 2
http://118.69.197.145/hls/bptv2.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/BTV_logo_%28B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn%29.png",Bình Thuận 
http://202.43.109.142:1935/thbttv/bttv/chunklist_w1906679127.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/SzNYsoa.png",Cà Mau 
http://tv.ctvcamau.vn/live/tv/tv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/SzNYsoa.png",Cà Mau HD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/9en8lPm.png",Cao Bằng
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Caobang.smil/chunklist_w1192454925_b1264000_slVIE.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Can Tho" tvg-logo="http://gardenmedia.vn/kcfinder/upload/images/can_tho.png",Cần Thơ 
http://tv.canthotv.vn/live/tv/tv.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Da Nang 1" tvg-logo="https://i.imgur.com/eDnr5f6.png",Đà Nẵng 1 
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/livedrt1/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Da Nang 2" tvg-logo="https://i.imgur.com/2vFDTuV.png",Đà Nẵng 2 HD 
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/livestream/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/04/684797-DRT.png",Đắk Lắk 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/daklak.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/banner/2015/02/24/291019-dak-nong.png",Đắk Nông
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/daknong.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Nai 1" tvg-logo="https://i.imgur.com/pnjwUkG.png",Đồng Nai 1 
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Dongnai1.smil/chunklist_w1717402149_b864000_slVIE.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Nai 1" tvg-logo="https://i.imgur.com/pnjwUkG.png",Đồng Nai 1 s2


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Nai 2" tvg-logo="https://i.imgur.com/gfYsA7B.png",Đồng Nai 2 
http://118.107.68.10:1935/live/smil:DNAI2WEB.smil/chunklist_w916469327_b1264000_slVIE.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Nai 2" tvg-logo="https://i.imgur.com/gfYsA7B.png",Đồng Nai 2 s2


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Nai 3" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/09/25/683032-DN3.png",Đồng Nai 3


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Nai 9" tvg-logo="https://i.imgur.com/9smCOUN.png",Đồng Nai 9
http://118.107.68.10:1935/live/smil:DNAI9WEB.smil/chunklist_w1371736162_b1264000_slVIE.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Thap" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/68/TH%C4%90T-Logo.png",Đồng Tháp 1 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/dongthap.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Dong Thap" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/68/TH%C4%90T-Logo.png",Đồng Tháp 1 s2


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/Lbl9OBX.png",Gia Lai 
http://113.161.25.3:8134/hls/gialaitv/gialaitv.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://hagiangtv.vn/Uploaded/Users/Admin/images/Truyen%20hinh%20ha%20giang(2).PNG",Hà Giang 
http://118.107.68.10:1935/live/_definst_/HG_live/chunklist_w1552249793.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/HqB9PBu.png", Hà Nam
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/hanam.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Ha Noi 1" tvg-logo="https://i.imgur.com/HQ7sB2D.png",Hà Nội 1 HD s1
http://hanoitvlive.8ef55e0c.cdnviet.com/hanoi1.smil/chunklist_b3500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Ha Noi 1" tvg-logo="https://i.imgur.com/HQ7sB2D.png",Hà Nội 1 HD s2
http://vncdn.mediatech.vn/hntvlive/tv1live.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Ha Noi 2" tvg-logo="https://i.imgur.com/sRi6G2v.png", Hà Nội 2 HD s1
http://hanoitvlive.8ef55e0c.cdnviet.com/hanoitv2.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Ha Noi 2" tvg-logo="https://i.imgur.com/sRi6G2v.png", Hà Nội 2 HD s2
http://vncdn.mediatech.vn/hntvlive/tv2live.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/728x409/banner/2018/06/04/666883-hatinh.png",Hà Tĩnh HD
http://171.244.141.125/hls/stream.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/MUQUeBx.png",Hải Dương
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/=haiduong.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/4wx8luS.png",Hải Phòng HD
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Haiphong1.smil/chunklist_w42293699_b864000_slVIE.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/ui0sjEz.png",Hải Phòng Plus
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Haiphongplus.smil/chunklist_w2053899464_b1264000_slVIE.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://3ssoft.vn/sites/default/files/hoabinhtv_0.jpg",Hòa Bình
http://hoabinhtvlive.746b3ddb.cdnviet.com/hoabinhtv/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Logo_%C4%90%C3%A0i_ph%C3%A1t_thanh_truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_H%E1%BA%ADu_Giang_-_HGTV.png",Hậu Giang 
http://haugiangtv.e96bbe18.sabai.vn/hgtv/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Logo_%C4%90%C3%A0i_ph%C3%A1t_thanh_truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_H%E1%BA%ADu_Giang_-_HGTV.png",Hậu Giang s2


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/LKd2D7J.png",Hưng Yên
http://live.hungyentv.vn:1935/live/HYTV/chunklist_w2029042148.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/791.png",Khánh Hòa s1
http://210.245.20.94/hls/ktv1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/791.png",Khánh Hòa s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/khanhhoa.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://kgtv.vn/wp-content/themes/comfy-plus/styles/default/img/kg.png",Kiên Giang 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/kiengiang.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/ZTsc9un.png",Kiên Giang 1
http://tv.kgtv.vn/live/kgtv1/kgtv1.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://kontumtv.vn/wp-content/themes/comfy-plus/styles/default/img/tv.png",Kon Tom
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/kontum.stream/playlist.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/AQoxqUZ.png",Lai Châu
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/=laichau.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mDCM2WqjX5fI2SDnmBk28lqvu1-k1AkWM5-RQ=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no",Lào Cai s1
http://tructuyen.laocaitv.vn:1935/live_/LCTV/chunklist_w942587980.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mDCM2WqjX5fI2SDnmBk28lqvu1-k1AkWM5-RQ=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no",Lào Cai s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/laocai.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/vtKIOqE.png",Lạng Sơn
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/langson.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/728x409/banner/2018/06/05/163936-Lamdong.png",Lâm Đồng 
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Lamdongtv.smil/m3u.m3u8 

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Long An" tvg-logo="http://la34.com.vn/wp-content/themes/la34/assets/img/logo.png",Long An
http://113.161.229.13/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/tv.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/bG6heP0.png" ,Ninh Thuận s1
http://203.113.166.233/live/NTV_VIDEO/tv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/bG6heP0.png" ,Ninh Thuận s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/ninhthuan.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/CQgNhI0.png",Phú Thọ HD
http://118.107.68.10:1935/live/smil:PhuthoBU.smil/chunklist_w441364030_b1264000_slVIE.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/fMsX4eM.png",Phú Yên s1
http://113.161.4.48:8080/phuyen/tv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/fMsX4eM.png",Phú Yên s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/phuuen.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/XU5fvxK.png",Quảng Nam
http://113.161.6.157:8081/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/wPoF0nR.png",Quảng Ngãi 1
http://118.107.68.10:1935/live/smil:QuangNgaitv.smil/chunklist_w1511609459_b464000_slVIE.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/TNT0wBc.png", Quảng Ninh 1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/quangninh1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/gwIFdZN.png",Quảng Ninh 3
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/quangninh3.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://quangtritv.vn/images/no_pic.png", Quảng Trị
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Quangtri.smil/chunklist_w1975215790_b1264000_slVIE.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://thst.vn/Content/images/stv1.png",Sóc Trăng 1 
http://113.163.189.104/liveevent.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://thst.vn/Content/images/stv2.png",Sóc Trăng 2
http://113.163.189.104/liveeventstv2.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/lVehY6p.png",Sơn La 
http://118.107.68.10:1935/live/smil:Sonlatv.smil/chunklist_w1320981264_b1264000_slVIE.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://tvmedia.vn/upload/medialibrary/c1d/c1d97c9cf13d8b021995bdac0abc8d0e.png",Tây Ninh 
http://202.43.109.142:1935/ttv11/tntv/chunklist_w368251865.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://tvmedia.vn/upload/medialibrary/c1d/c1d97c9cf13d8b021995bdac0abc8d0e.png",Tây Ninh FHD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/gr8CAoA.png",Thái Bình HD
http://vncdn.mediatech.vn/tbtvlive/tv1live.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/zAVtDTy.png",Thái Nguyên 1 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/thainguyen1.stream/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/zAVtDTy.png",Thái Nguyên 1 HD s2
http://thainguyentv.vn/hls/livestream.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/202.png",Thái Nguyên 2 HD s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.70:9168
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/202.png",Thái Nguyên 2 HD s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.70:9168

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://static.fptplay.net.vn/static/img/share/channels/icon_channel_thanh-hoa_141457714089.png",Thanh Hóa
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/thanhhoa.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/897845-Hue.png",Thừa Thiên Huế
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/hue.stream/playlist.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/jGDRYDr.png",Tiền Giang 
http://thtg.vn:8001/thtg.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/jGDRYDr.png",Tiền Giang FHD#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/652018-THTV.png",Trà Vinh 
http://123.30.191.202/hls/travinh.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/652018-THTV.png",Trà Vinh FHD


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/QUp0fpI.png",Tuyên Quang
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/tuyenquang.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 1-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/730410-THVL1.png",Vĩnh Long 1 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vinhlong1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 1-FPT" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vinhlong1hd.png",Vĩnh Long 1 HD s1
http://cdn3.vtcplay.vn:1935/VTC/smil:VinhLong1HD.smil/chunklist_w1287539915_b1264000_slVIE.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 1-FPT" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vinhlong1hd.png",Vĩnh Long 1 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/thvli_live/vinhlong1hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 1-FPT" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vinhlong1hd.png",Vĩnh Long 1 HD s3
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.155:30120

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 2-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/213025-THVL2a.png",Vĩnh Long 2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vinhlong2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 2-FPT" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vinhlong2hd.png",Vĩnh Long 2 HD s1
http://cdn3.vtcplay.vn:1935/VTC/smil:VinhLong2HD.smil/chunklist_w1287539915_b1264000_slVIE.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 2-FPT" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vinhlong2hd.png",Vĩnh Long 2 HD s2
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/thvli_live/vinhlong2hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vĩnh Long 2-FPT" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/vinhlong2hd.png",Vĩnh Long 2 HD s3
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.154:30120


#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vinh Long 3" tvg-logo="https://static.thvli.vn/assets/thumbnail/2019/02/02/ex95fvqg_Logo-THVLi3.jpg",Vĩnh Long 3 HD s1
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/thvli_live/vinhlong3hd.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vinh Long 3" tvg-logo="https://static.thvli.vn/assets/thumbnail/2019/02/02/ex95fvqg_Logo-THVLi3.jpg",Vĩnh Long 3 HD s2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.235:30120

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="Vinh Long 4" tvg-logo="",Vĩnh Long 4 HD 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/thvli_live/vinhlong4hd.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/TFDGLuT.png",Vĩnh Phúc
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/vinhphuc.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/IKLkSFM.png",Yên Bái
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/nexttv_live/yenbai.stream/playlist.m3u8


#~♥ Kênh Phim ♥~

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://d2po7v53a8yrck.cloudfront.net/static/2/Open/2400x2400_1578/Source/21212/actionmaxhd_2400_color_dark_light.png",Action Max
http://1183898773.rsc.contentproxy9.cz:80/ACTIONMAX/mono.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="AXN-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="AXN-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN s2

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="AXN-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN RU

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2337


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="AXN-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN FHD s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.140:10660
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="AXN-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN FHD s2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.224:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="AXN-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/AXN_logo_%282015%29.svg/1200px-AXN_logo_%282015%29.svg.png",AXN FHD s3
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.140:10660


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/voPOjEj.png",AXN HD

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/voPOjEj.png",AXN HD IN
http://cshms4.airtel.tv/wh7f454c46tw2959729406_596421737/PLTV/88888888/224/3221226485/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/amc.svg",AMC BR

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Animax_logo.svg/1280px-Animax_logo.svg.png",Animax TH
http://203.154.243.31:8081/live/animax/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="BabyTV FHD" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_babytv-hd_152238802629.png",Baby TV


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_babytv-hd_152238802629.png",Baby TV BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2336

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Blue Ant Entertainment-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Blue_ant_entertainment_logo.png", Blue Ant Entertainment FHD
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.175:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Blue_ant_entertainment_logo.png", Blue Ant Entertainment 
http://210.210.155.35:80/session/2892c0cc-30c4-11e9-af8c-c81f66f89318/dr9445/h/h16/01.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Blue Ant Extreme-FPT" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Blue_ant_extreme_logo.png", Blue Ant Extreme FHD
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.176:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Blue_ant_extreme_logo.png", Blue Ant Extreme 
http://210.210.155.35:80/session/52acdc30-30c4-11e9-b47d-c81f66f89318/dr9445/h/h15/01.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Boomerang-FPT" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Boomerang-FPT" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang s2

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Boomerang-FPT" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang s3

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7149
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang TH
http://27.254.130.64/live01/wl18.m3u8?p=ts
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang MA
http://203.154.243.31:8081/live/boomerrang/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang AR s1

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://s.muanlai.com/static//live_tv_img/0/0/0/230_large.jpg",Boomerang AR s2


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-4.png",CCTV4


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://7chan.org/ch7/thumb/134065561540s.png",Channel 7

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/7.jpg",Ching M

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Cinemax_%28Yellow%29.svg/1200px-Cinemax_%28Yellow%29.svg.png",Cinemax CZ
http://1183898773.rsc.contentproxy9.cz:80/CINEMAX/mono.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="CinemaWorld" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Cinemax_%28Yellow%29.svg/1200px-Cinemax_%28Yellow%29.svg.png",Cinemax RU

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="CinemaWorld-FPT" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/516849-ciname.png",Cinema World 
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/516849-ciname.png",Cinema World s1
http://210.210.155.35/uq2663/h/h04/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/05/516849-ciname.png",Cinema World s2
http://210.210.155.35/session/3e87cff6-7c80-11e8-9332-b82a72d63267/uq2663/h/h04/01.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-logo="https://i0.wp.com/unifistreamyx.info/wp-content/uploads/2016/01/cinemaworldhd.gif",Cinema World HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-logo="https://talk.mthai.com/uploads/2012/02/27/77104-attachment.gif",Cartoon Club Th s1
http://203.154.243.31:8081/live/cartoonclub/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-logo="https://talk.mthai.com/uploads/2012/02/27/77104-attachment.gif",Cartoon Club Th s2
http://27.254.130.64/live01/wl17.m3u8?p=ts

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Cartoon Network-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_cartoon-network_146581299646.png",Cartoon Network s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.144:10684
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Cartoon Network-FPT" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_cartoon-network_146581299646.png",Cartoon Network s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.144:10684

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_cartoon-network_146581299646.png",Cartoon Network BR

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_cartoon-network_146581299646.png",Cartoon Network BR FHD


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://i.imgur.com/T20a9TN.png",Cartoon Network HD
http://wowza2.mysoltv.com:1992/UK_ENG_CARTOON_NETWORK_gaaa/tracks-v1a1/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/129.jpg",Everything TV


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Disney Channel" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/DC_2014_hero.svg/1200px-DC_2014_hero.svg.png",Disney Channel s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.18:8082
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Disney Channel" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/DC_2014_hero.svg/1200px-DC_2014_hero.svg.png",Disney Channel s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.18:8082

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/DC_2014_hero.svg/1200px-DC_2014_hero.svg.png",Disney Channel BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7161

#EXTINF:-1 tvg-id="Disney Jr.igor" tvg-logo="http://goo.gl/HYutK0?" group-title="Phim",Disney JR 
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://goo.gl/HYutK0?" group-title="Phim",Disney JR s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.90:10398
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://goo.gl/HYutK0?" group-title="Phim",Disney JR s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.90:10398

#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://goo.gl/HYutK0?" group-title="Phim",Disney JR BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/13795
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="https://www.multichannel.com/.image/t_share/MTU0MDYzODgzMzU2Njc3MjAy/disneyxdlogojpg.jpg" group-title="Phim",Disney XD
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2305


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Paramount_Network.svg/1200px-Paramount_Network.svg.png",Paramount Channel

#EXTINF:-1 group-title="Phim",H-Channel
http://203.154.243.31:8081/live/h-channel/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/WVuCr1b.png",HBO SD 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/WVuCr1b.png",HBO SD s2#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/hwJEWZJ.png",HBO HD 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/hwJEWZJ.png",HBO HD s2


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/hwJEWZJ.png",HBO FHD s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.138:10648
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/hwJEWZJ.png",HBO FHD s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.138:10648
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="HBO" tvg-logo="https://i.imgur.com/hwJEWZJ.png",HBO FHD s3
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.232:30120

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/nalip/pages/774/meta_images/original/LOGO_HBO.png",HBO CN
http://218.202.220.2:5000/nn_live.ts?id=HBO
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/nalip/pages/774/meta_images/original/LOGO_HBO.png",HBO CZ
http://1183898773.rsc.contentproxy9.cz:80/HBO/mono.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/nalip/pages/774/meta_images/original/LOGO_HBO.png",HBO BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7181
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/nalip/pages/774/meta_images/original/LOGO_HBO.png",HBO RU

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/nalip/pages/774/meta_images/original/LOGO_HBO.png",HBO RU Sub#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/HBO_2_Logo.png",HBO2
http://161.0.157.5/PLTV/88888888/224/3221227026/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/HBO_2_Logo.png",HBO2 CZ
http://1520893312.rsc.contentproxy9.cz:80/HBO2/mono.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/HBO_2_Logo.png",HBO2 BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7182

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/HBO_2_Logo.png",HBO2 RU

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://ik.imagekit.io/ulangotv/image/upload/3782501_logo_hbo_comedy.png",HBO Comedy CZ
http://1520893312.rsc.contentproxy9.cz:80/HBO_COMEDY/mono.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="http://ik.imagekit.io/ulangotv/image/upload/63260_logo_hbo_plus.png",HBO Plus
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2259
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/HBO_Zone_logo.png",HBO Zone CZ
http://1520893312.rsc.contentproxy9.cz:80/HBO_ZONE/mono.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d2/HBO_Family_Asia_logo.svg/1200px-HBO_Family_Asia_logo.svg.png",HBO Family CZ
http://1520893312.rsc.contentproxy9.cz:80/HBO_FAMILY/mono.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d2/HBO_Family_Asia_logo.svg/1200px-HBO_Family_Asia_logo.svg.png",HBO Family BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2263
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fc/HBOHits-ASIA.png",HBO Hit

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/HBO_Signature_Asia.png",HBO Signature CZ
http://1520893312.rsc.contentproxy9.cz:80/HBO_SIGNATURE/mono.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/HBO_Signature_Asia.png",HBO Signature BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2257

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="RED By HBO HD" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/screen_red_logo(1).jpg", RED BY HBO s1
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.9:8028
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="RED By HBO HD" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/screen_red_logo(1).jpg", RED BY HBO s2
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.9:8028
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="RED By HBO HD" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/screen_red_logo(1).jpg", RED BY HBO s3
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.89:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="RED By HBO HD" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/screen_red_logo(1).jpg", RED BY HBO HD s1

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="RED By HBO HD" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/screen_red_logo(1).jpg", RED BY HBO HD s2


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-id="" tvg-logo="http://store.donanimhaber.com/22/2d/fc/222dfc880b4f3224b5639a39342bd0bf.jpg",ID HD

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX HD-FPT" tvg-id="" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/724_300.png",Fox HD s1
http://cdn3.vtcplay.vn:1935/VTC/smil:FOXHD.smil/chunklist_w984281483_b1264000_slVIE.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX HD-FPT" tvg-id="" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/724_300.png",Fox HD s2
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.66:8370
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX HD-FPT" tvg-id="" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/724_300.png",Fox HD s3
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.52:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX HD-FPT" tvg-id="" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/724_300.png",Fox HD s4
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.66:8370

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-id="" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/724_300.png",Fox BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7186

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-id="" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/724_300.png",Fox TH
http://iliketot.dyndns.tv/63cbfb466fe644dda11a8e109611a5cd.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="Fox.igor" tvg-logo="http://goo.gl/13gfQq?" group-title="Phim",FOX RU


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX HD" tvg-id="" tvg-logo="https://telemach.si/oec/images/tv_channels/2d537790eb6021e7d85b876729beb055.png",Fox Crime


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Life-FPT" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/722_300.png",Fox Life s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.78:8442
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Life-FPT" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/722_300.png",Fox Life s2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.236:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Life-FPT" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/722_300.png",Fox Life s3
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.78:8442

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/722_300.png",Fox Life BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2290
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/722_300.png",Fox Life RU

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/722_300.png",Fox Life TH

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://www.cnt.gob.ec/tv/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/FOX-PREMIUM-1-aplicacio%CC%81n-fondo-claro.png",FOX Premium 1
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2288
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://vignette.wikia.nocookie.net/logopedia/images/2/28/FOXPremium2.png/revision/latest?cb=20170324170127",FOX Premium 2
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7144 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/Fox%20Family%20Movies%20moi.png",Fox Family Movies

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.htvc.vn/uploads/editor/images/Fox%20Family%20Movies%20moi.png",Fox Family Movies s2


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Movies-FPT" tvg-logo="http://vtvcabdongnai.vn/resources/upload/post/1200px-Fox_Movies_(Asia)_logo.svg.png",Fox Movies s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.77:8436
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Movies-FPT" tvg-logo="http://vtvcabdongnai.vn/resources/upload/post/1200px-Fox_Movies_(Asia)_logo.svg.png",Fox Movies s2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.238:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Movies-FPT" tvg-logo="http://vtvcabdongnai.vn/resources/upload/post/1200px-Fox_Movies_(Asia)_logo.svg.png",Fox Movies s3
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.77:8436

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Movies HD" tvg-logo="http://vtvcabdongnai.vn/resources/upload/post/1200px-Fox_Movies_(Asia)_logo.svg.png",Fox Movies HD s2

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="FOX Movies HD" tvg-logo="http://vtvcabdongnai.vn/resources/upload/post/1200px-Fox_Movies_(Asia)_logo.svg.png",Fox Movies HD s2


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="",Fox Movies Comedy
http://161.0.157.9/PLTV/88888888/224/3221226800/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/d/de/Fox_Movies_Premium.png",Fox Movies Premium
http://161.0.157.6/PLTV/88888888/224/3221226321/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Rai_Movie_-_Logo_2017.svg/1280px-Rai_Movie_-_Logo_2017.svg.png",Rai Movie
http://b2everyrai-lh.akamaihd.net/i/raimovie_1@67348/master.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",K-Drama
http://210.210.155.35/qwr9ew/s/s42/index2.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",MBC-Drama HD
http://livecdnh2.tvanywhere.ae/hls/mbc_drama/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",MBC-Bollywood HD
http://livecdnh2.tvanywhere.ae/hls/mbc_bolly/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",MBC-Max HD
http://livecdnh3.tvanywhere.ae/hls/mbcmax/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="MAX By HBO" tvg-logo="http://lichtruyenhinh.com/wp-content/uploads/2018/12/MAX-by-HBO-www.lichtruyenhinh.com_.jpg",Max By HBO s1
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.139:10654
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="MAX By HBO" tvg-logo="http://lichtruyenhinh.com/wp-content/uploads/2018/12/MAX-by-HBO-www.lichtruyenhinh.com_.jpg",Max By HBO s2
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.139:10654
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="MAX By HBO" tvg-logo="http://lichtruyenhinh.com/wp-content/uploads/2018/12/MAX-by-HBO-www.lichtruyenhinh.com_.jpg",Max By HBO s3
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.2.91:30120

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img12.androidappsapk.co/300/f/6/4/com.familyproduction.phimonline.png",Movie HD 1
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/28466698-2689656864-11551988268341919744-2847699194-10057-A-0-1_1200.m3u8 
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img12.androidappsapk.co/300/f/6/4/com.familyproduction.phimonline.png",Movie HD 2
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460685722-10568564701724147712-2789253838-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img12.androidappsapk.co/300/f/6/4/com.familyproduction.phimonline.png",Movie HD 3
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460685774-10568564925062447104-2789253840-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img12.androidappsapk.co/300/f/6/4/com.familyproduction.phimonline.png",Movie HD 4
http://tx.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689406282-11550912026846953472-2789274558-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img12.androidappsapk.co/300/f/6/4/com.familyproduction.phimonline.png",Movie HD 5
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689453724-11551115788685410304-2847687506-10057-A-1525422901-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img12.androidappsapk.co/300/f/6/4/com.familyproduction.phimonline.png",Movie HD 6
http: // ivi.bupt.edu.cn/hls/chchd.m3u8 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.rosaryhs.com/s/1514/images/editor/events/2016-17/movie-night-title6-png.png",Movie Châu Tinh Trì
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460685313-10568562945082523648-2789274524-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.rosaryhs.com/s/1514/images/editor/events/2016-17/movie-night-title6-png.png",Movie Lâm Chánh Anh
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460686034-10568566041753944064-2789274542-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.rosaryhs.com/s/1514/images/editor/events/2016-17/movie-night-title6-png.png",Movie Lưu Đức Hoa
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2467341872-10597152648291418112-2789274550-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.rosaryhs.com/s/1514/images/editor/events/2016-17/movie-night-title6-png.png",Movie Lý Liên Kiệt
http://js.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460686093-10568566295157014528-2789253848-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.rosaryhs.com/s/1514/images/editor/events/2016-17/movie-night-title6-png.png",Movie Hồng Kim Bảo

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://www.rosaryhs.com/s/1514/images/editor/events/2016-17/movie-night-title6-png.png",Movie Jackie Chan
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460685722-10568564701724147712-2789253838-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Max_HD.png",MAX HD

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Max_Prime_2012_logo.svg/500px-Max_Prime_2012_logo.svg.png",MAX Prime HD
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7092
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://vignette.wikia.nocookie.net/logopedia/images/e/e6/Maxup.png/revision/latest?cb=20160224211516",MAX Up HD
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/7093
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://0.soompi.io/wp-content/uploads/2018/03/08091138/mbc1.jpg",MBC HD

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://ik.imagekit.io/ulangotv/image/upload/3783018_logo_nick_jr.png",Nick Jr 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Nickelodeon_2009_logo.svg/1280px-Nickelodeon_2009_logo.svg.png",Nickelodeon


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://pngimage.net/wp-content/uploads/2018/06/one-31-png-5.png",One31
http://27.254.130.64/live01/ch10.m3u8?p=

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",Izaa
http://203.154.243.31:8081/live/izaahd/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",海看大片
http://223.99.186.132:6610/shandong_cabletv.live.zte.com/223.99.253.7:8081/00/SNM/CHANNEL00000407/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="", 衛視電影台 
http://iss04.ott.net.tw:8084/live/coship_DCTV0001421917060555_1200.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="KidHD" group-title="Phim" tvg-logo="http://www.kids17.net/assets/img/structure/structure_logo_main.png",KidTV HD
http://edge1.everyon.tv/etv1/phd5/chunklist_w124712125.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/729_300.png",KIX TH
http://iliketot.dyndns.tv/e584e0adae6440eab366f5fe3a824f91.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="KIX-FPT" group-title="Phim" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/729_300.png",KIX HD
http://203.154.243.31:8081/live/kik/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="",Space

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Sony_Movie_Channel.png",Sony Movie Channel
http://yipcontent-lh.akamaihd.net/i/sonymoviechannel_1@569927/index_1080_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Phim" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Sony_Movie_Channel.png",Sony Movie Channel BR


#EXTINF:-1 tvg-id="S Gem HD" group-title="Phim" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/gemhd.png",S GEM HD 
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.84:10392
#EXTINF:-1 tvg-id="S Gem HD" group-title="Phim" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/gemhd.png",S GEM HD s2


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://www.shawfest.com/wp-content/uploads/2017/11/Film-Series.jpg",Series Film
http://203.154.243.31:8081/live/series/index.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="S Gem HD" group-title="Phim" tvg-logo="http://bpic.588ku.com/element_pic/17/09/14/88a9391032b81bae78496f1f263487f7.jpg",Star TV
http://218.202.220.2:5000/nn_live.ts?id=STARTV

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/4/45/Star_movies_me_hd.png",Star Movies HD
http://livecdnh1.tvanywhere.ae/hls/star_movies/05.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim",Sator-Muzik
http://203.154.243.31:8081/live/sator/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://pbs.twimg.com/profile_images/484604765662236672/Rk67sGru.png",TVKU
http://103.30.1.14:8080/hls/live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://cms.dmpcdn.com/livetv/2019/01/09/cedb4c86-0ad5-4934-8a9e-e3da10f17388.png",True4U
http://27.254.130.64/live01/wl4.m3u8?p=ts
#EXTINF:-1 tvg-id="Toonami HD" group-title="Phim" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_toonami_146580863385.png",TOONAMI HD

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://vignette.wikia.nocookie.net/logopedia/images/7/7e/Thrill_logo.png",Thrill
http://203.154.243.31:8081/live/thrill/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/05/07/365776-zee.png",Zee TV 

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/05/07/365776-zee.png",Zee TV s2

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_ott_img/1359.jpg",Vod
http://edge1.everyon.tv/etv1sb/phd1359/chunklist_w1527240759.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Warner TV-FPT" tvg-logo="https://i.imgur.com/5tepACQ.png",Warner TV

#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Warner TV-FPT" tvg-logo="https://i.imgur.com/5tepACQ.png",Warner TV BR


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Warner TV-FPT" tvg-logo="https://i.imgur.com/5tepACQ.png",Warner TV HD s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.51:10516
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Warner TV-FPT" tvg-logo="https://i.imgur.com/5tepACQ.png",Warner TV HD s2
http://zaltv.ddns.net:4022/udp/225.1.1.140:30120
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-id="Warner TV-FPT" tvg-logo="https://i.imgur.com/5tepACQ.png",Warner TV HD s3
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.51:10516#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 1
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/aiqingxj/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 2
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/donghuawg/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 3
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/dongzuody/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 4
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/guzhuangjc/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 5
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/xiqumd/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 6
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/jiatingjc/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 7
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/saishijx/yst.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",NewTV 8
http://121.31.30.90:8085/ysten-business/live/jingsongxy/yst.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 1
http://176.9.126.181:1002
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 2
http://176.9.126.181:1004
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 3
http://176.9.126.181:1006
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 4
http://176.9.126.181:1008
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 5
http://176.9.126.181:1010
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 6
http://176.9.126.181:1022
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",Vip Animation 7
http://176.9.126.181:1024
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",TOM AND JERRY
https://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2475824398-10633584820048887808-2847687532-10057-A-0-1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",JP-DORAEMON 
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686220742-11537230236726853632-3048959612-10057-A-1524131613-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",JP-POKEMON 
https://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689280818-11550373163070128128-2777037662-10057-A-0-1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",JP-NARUTO
http://dlhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/41832_NfsIa.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",JP-DRAGON BALL
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/197952_NHycj.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim" tvg-logo="https://img.freepik.com/free-vector/vip-golden-logo_1115-667.jpg",JP-ANIME
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2553630828-10967760892317401088-3049003140-10057-A-0-1_1200.m3u8


#~♥ Kênh Phim phụ đề ♥~

#~♥ Kênh Âm Nhạc ♥~#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://www.one.by/images/logo.png",1 HD Music 
http://rtmp.one.by:1300
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://static.tvron.net/canale/mari/1hd.png",1 HD
http://cdn-01.bonus-tv.ru:8080/1HDmusic/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://127.0.0.1/", Aditv
http://aditv.onlivestreaming.net/aditv/livestream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/5v08e4ytz/kpop.png",ALL THE K-POP HD
https://stream-02.sg1.dailymotion.com/sec(q7jSYiQNk7E3c--qnkaEzBk-HLhkbOFOu8OsaBbzbsA)/dm/3/x4kzk1v/live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Bdy18PRuL.png",Capital TV
http://ooyalahd2-f.akamaihd.net/i/globalradio01_delivery@156521/index_2628_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://okteve.com/wp-content/uploads/media/8db39f5a11cb95c8a6b33831cf2c0dc6.jpeg",California Music Channel
http://cmctv.ios.internapcdn.net/cmctv_vitalstream_com/live_1/CMCUSA/CCURstream0.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/7.jpg",Ching
http://edge1.everyon.tv/etv1/phd7/chunklist_w1744178346.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://www.direct-vs-dish.com/media/channel_logos/Classic_Arm3u8_Showcase.png.300x300_q85.jpg",Classic Arm3u8 Showcase
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-id="Channel V" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/Logo%20Kenh/logo_channelV_422x278.png",Channel V 
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.132:9588
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-id="" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/editor/images/Logo%20Kenh/logo_channelV_422x278.png",Channel V CN
http://iliketot.dyndns.tv/9e38a0084e6d45d080139a166c60a102.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://ulango.tv/uploads/channels/3782894/logo_rock%20tv1.png",RockTV
http://telekomtv.ro.edgesuite.net/shls/LIVE$RockTVHD/12.m3u8/Level(3670016)?start=LIVE&end=END
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/44.jpg",GTV
http://edge1.everyon.tv/etv1/phd44/chunklist_w420534990.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://oklivetv.com/wp-content/uploads/media/aeca8f2200a3315e60e94ffaf1f61c0f.jpeg",Heart TV
http://ooyalahd2-f.akamaihd.net/i/globalradio02_delivery@156522/index_1500_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://oklivetv.com/wp-content/uploads/media/6b7394c0b60379bf9f84aaf7a0f33e8a.jpeg",M2O TV
http://m2otv-lh.akamaihd.net/i/m2oTv_1@186074/index_600_av-b.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/4/47/Mcountdown_logo.png/270px-Mcountdown_logo.png",M Net Countdown
http://d1cdshhn0sj9xt.cloudfront.net/529/QualityLevels(2628000,as=video)/Fragmenm3u8(video=i,format=hls).m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/1357.jpg",M Star
http://edge1.everyon.tv/etv1sb/phd1357/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/RUSSIAN_MUSICBOX_LOGO_Black_MASTER.jpg",Music Box
http://live-musicbox.cdnvideo.ru/musicbox2/musicbox.sdp/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://corporate.musicchoice.com/files/1913/8178/7936/MCPlayLogo.png",Music Choice Play 
http://edge.music-choice-play-chaina1.top.comcast.net/PlayMetadataInserter/play/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://i2.wp.com/directostv.teleame.com/wp-content/uploads/2018/04/musictop.png",Music Top
http://live-edge01.telecentro.net.ar:1935/live/msctphd-720/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.75:8424
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2140
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV CN
http://iliketot.dyndns.tv/deb56e700dbc4d9ea5af08e9d300a675.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV HU
http://92.249.129.152/stream/1music.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV live s1
http://91.149.172.100/channel?id=4&u=demo&p=demo
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV live s2
http://5.196.138.6:1935/live/nrjbelgique/chunklist_w1099779633.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV live s3
http://iliketot.dyndns.tv/8d45473ff4ca44d79e1abc4516c2fee0.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MTV_Logo.svg/426px-MTV_Logo.svg.png",MTV Asian
http://iliketot.dyndns.tv/ebce2f5139c54eda8b111e5923af9c9e.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Music_Makes_One_Mnet_Logo.png",MNET HD
http://198.144.156.92:9083/live/lmgr218-live1/DD/kh/DDkhewBlWWfGWPVkTkDWNA==/live.M3U8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/XeEo4RY.jpg" group-title="Nhạc",Nhạc Country
http://dcunilive2-lh.akamaihd.net/i/dclive_1@390829/index_150_av-b.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/thekpop.png" group-title="Nhạc",SBS The K-Pop

#EXTINF:-1 tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3R5DJuMhihv6p3Tf8v_ZpfImOn7yHG0WGoODJ-vgsyqaFxsPS" group-title="Nhạc",Hit TV
http://kissfm-cires21-video.secure.footprint.net/hittv/bitrate_4.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://www.toplatino.net/wp-content/uploads/2011/06/logo_toplatino_horiz_300x131.jpg",Top Latino
http://online.radiodifusion.net:1935/livetv/latinoSD.stream/chunklist_w1282322208.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/395_300.png",TVN HD
http://199.21.149.42:9083/live/lmgr218-live1/F8/6x/F86xTagKpWyjsAWhpFhRYQ==/live.M3U8
#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/1377.jpg",Young Star


#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://www.vibee.tv/wp-content/uploads/2018/07/v2beat_logo.png",V2BEAT
http://de1se01.v2beat.live/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Nhạc" tvg-logo="https://www.parsatv.com/index_files/channels/virgintv.png",Virgin TV
http://wow01.105.net/live/virgin1/chunklist_w25732073.m3u8#~♥ Kênh Radio ♥~
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_an-giang_145578823421.png",An Giang FM 93.1 MHZ
rtmp://221.133.9.35/live/1.stream_360p
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_ba-ria-vung-tau_145672972069.jpg",Bà Rịa - Vũng Tàu FM 92.0 Mhz
http://113.163.216.23:1935/live/radio1.sdp_audio/chunklist_w1204585038.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_bac-lieu_145881130802.jpg",Bạc Liêu FM 93.8 Mhz
rtmp://118.69.205.213/livepkgr/livestream2
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_ben-tre_14588084926.jpg",Bến Tre FM 97.9 Mhz
rtmp://113.163.94.245/livepkgr/audiostream
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2015/10/08/637721-BTV-radio.png",Bình Dương FM 92.5 Mhz

#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/jd3LPV6.png",Bình Phước FM 89.4 Mhz
http://118.69.197.145/hls/radio.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_binh-thuan_145880841033.jpg",Bình Thuận FM 92.3 Mhz
rtmp://222.255.123.4:1939/thbtradio/btradio
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_ca-mau_145880865141.jpg",Cà Mau FM 94.6 Mhz
rtmp://113.161.220.254/livepkgr/livestream4?adbe-live-event=liveevent
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/UJpPpIF.png",Đà nẵng FM 96.3 Mhz
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/liveradio/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/Dp8am6j.png",Đồng Nai FM 97.5 Mhz
http://118.107.68.10:1935/live/Dongnaoradio/chunklist_w1882499868.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="http://i.imgur.com/HBIKCeU.png",Đồng Tháp FM 98.4 Mhz 
rtmp://123.30.110.170:1939/thdt/radio
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_gia-lai_145673242156.jpg",Gia Lai FM 102 Mhz
rtmp://113.161.25.3/livepkgr/radio?adbe-live-event=liveevent
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="http://i.imgur.com/xUGq07W.png",Hà Giang 
http://radio.vtcplay.vn:1935/radio/HaGiang.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/GCxfapG.png",Hà Nội FM 90 Mhz
http://cdn.mediatech.vn/hntvRadio/fm90.sdp_aac/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/GCxfapG.png",Hà Nội FM 96 Mhz
http://cdn.mediatech.vn/hntvRadio/fm96.sdp_aac/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_hai-duong_145880941298.jpg?w=345&h=210&mode=scale",Hải Dương
http://113.160.131.11:8000/
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_hau-giang_145673319528.jpg",Hậu Giang FM 89.6 Mhz
http://haugiangtv.e96bbe18.sabai.vn/haugiangaudio/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_thua-thien-hue_145880926795.jpg",Huế FM 106.1 Mhz
rtmp://118.69.176.149:1936/live/radio
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_khanh-hoa_145672791198.jpg",Khánh Hòa FM 100.0 Mhz
http://210.245.20.94/hls/radio.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_kien-giang_145880815375.jpg",Kiên Giang FM 99.4 Mhz
http://tv.kgtv.vn/hls/kgaudio.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_long-an_145880901975.jpg",Long An FM 96.8 Mhz
http://113.161.229.13/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/radio.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_phu-yen_151298361962.png?w=345&h=210&mode=scale",Phú Yên
http://113.161.4.48:8080/phuyen/radio.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="http://i.imgur.com/2120xsJ.png",Sóc Trăng FM 100.4 Mhz
rtmp://113.163.189.104/live/FMsoctrang
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_tien-giang_145734128144.jpg",Tiền Giang FM 96.2 Mhz
rtmp://123.30.141.4:1935/live/radio
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/AsxqwOb.png",Vĩnh Long 90.2 Mhz 
http://cdn.huuvinh.cf/66e86057e78ff322917851ec1354e21e8a05f347/1554129176/thvli_live/vinhlongfm.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title = "Radio" tvg-logo="https://kieuxuan.vn/wp-content/uploads/2015/06/joyfm.jpg",JOYFM 
rtmp://radio.joyfm.vn:1935/live/RadioOnline
#EXTINF:-1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/kKqsGPT.png",VOA Tiếng Việt 
http://voa-56.ng.akacast.akamaistream.net/7/670/322068/v1/ibb.akacast.akamaistream.net/voa-56
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/06/595986-VOH99.png",VOH FM 99.9 Mhz
http://voh.vungtau.ml:1935/live/channel3/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/06/884754-VOH1.png",VOH FM 95.6 Mhz
http://voh.vungtau.ml:1935/live/channel1/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2018/06/06/858460-VOH1-610.png",VOH AM 610 Khz
http://voh.vungtau.ml:1935/live/channel2/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/HgofZ2E.png",VOV 1 s1
http://stream2.mobiradio.vn/vovradio/vov1.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/HgofZ2E.png",VOV 1 s2
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevov1/vov1.stream_aac/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/il7U4bh.png",VOV 2 s1
http://stream2.mobiradio.vn/vovradio/vov2.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/il7U4bh.png",VOV 2 s2
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevov2/vov2.stream_aac/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/jVnQqvH.png",VOV 3 s1
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevov3/vov3.stream_aac/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/jVnQqvH.png",VOV 3 s2
http://stream2.mobiradio.vn/vovradio/vov3.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/jVnQqvH.png",VOV 4 s1
http://stream2.mobiradio.vn/vovradio/vov4.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/S3RPPb6.png",VOV 4 s2
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevovtaybac/vovtaybac.stream_aac/playlist.m3u8

#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/ldDhTRn.png",VOV 5
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevov5/vov5.stream_aac/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/4M107df.png",VOV GT HN s1
http://stream2.mobiradio.vn/vovradio/vovgthn_backup.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/4M107df.png",VOV GT HN s2
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevovgthn/vovgthn.stream_aac/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/d5PcUyl.png",VOV GT HCM s1
http://stream2.mobiradio.vn/vovradio/vovgthcm_backup.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/d5PcUyl.png",VOV GT HCM s2
https://5a6872aace0ce.streamlock.net/nghevovgthcm/vovgthcm.stream_aac/playlist.m3u8


#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/tWz157h.png",XONE Radio
http://118.69.80.90:8000/live/

#EXTINF: -1 group-title ="Radio" tvg-logo="http://www.cherryradio.com.au/templates/times_plazza/images/default/cherry_radio_logo.gif",Cherry Radio Tin Tức
http://50.7.96.210:8618/;stream.mp3
#EXTINF: -1 group-title ="Radio" tvg-logo="http://www.cherryradio.com.au/templates/times_plazza/images/default/cherry_radio_logo.gif",Cherry Radio Nhạc Trữ Tình
http://68.168.101.146:8454/stream.mp3
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo=https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/alilang-ladio-fm-88-7.png",Arirang FM 88.7
http://amdlive.ctnd.com.edgesuite.net/arirang_3ch/arirang_3ch_audio/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-1.png",BBC Radio 1 s1
https://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/low/ak/bbc_radio_one.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-1.png",BBC Radio 1 s2
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_radio1_mf_q
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-2.png",BBC Radio 2
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_radio2_mf_p
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-3.png",BBC Radio 3
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_radio3_mf_p
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-4.png",BBC Radio 4
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_radio4fm_mf_p
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-4-extra.png",BBC Radio 4 Extra
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_radio4extra_mf_p
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-5.png",BBC Radio 5
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_radio5live_mf_q
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-6.png",BBC Radio 6
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_6music_mf_q
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-world-service.png",BBC Radio World Service
http://bbcwssc.ic.llnwd.net/stream/bbcwssc_mp1_ws-einws
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/bbc-radio-asian-network.png",BBC Radio Asian Network
http://bbcmedia.ic.llnwd.net/stream/bbcmedia_asianet_mf_q
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/jazz-fm-uk.png",Jazz FM UK
http://tx.sharp-stream.com/icecast.php?i=jazzfmmobile.mp3
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/radio-caroline-uk.png",Radio Caroline UK
http://sc2.radiocaroline.net:8000/stream/1/
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/the-arrow-uk.png",Classic FM UK
http://vis.media-ice.musicradio.com/ClassicFMMP3
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/ebs-ladio-fm-104-5.png",EBS 라디오 FM 104.5
http://ebsonairiosaod.ebs.co.kr/fmradiobandiaod/bandiappaac/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/discover-trance-uk.png",Discover Trance UK
http://chicago.discovertrance.com:9216/;
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/the-arrow-uk.png",The Arrow UK
http://media-ice.musicradio.com/ArrowMP3
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/mdhGVWI.png", Hayat Music
http://hayatmix.net/;stream.nsv
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/internetradiouk-com/heart-radio-106-2-fm.png",Heart Radio 106.2 FM
http://media-ice.musicradio.com/HeartLondon
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-vn/radio-viet-nam-hai-ngoai.png",Radio Viet Nam Hai Ngoai
http://209.239.123.91:8239/stream/1/

#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/mbc-fm4u-fm-91-9.png",MBC FM4U FM 91.9
rtmp://101.79.254.134/pmfm/_definst_?id=2101&si=2&secure=NzJjM2E5MjA3MDgyYmU0MWJlNjI2YTBkYzU4NzU1YzlkNzM1Y2ZjNzhlMmVlOTg4NzllZDYyNmVmOWFmNTgzNmVmNmQ2MWFiZjY2MjdmYmQ2MTA4NTYxMTA2ZGIyZWQxYTUzMDgyMjM2ZTI1OWRkYzYxMTQ0ZDJhYTJlOGM1OWJkNjk5ZGRjNzUyMWM3ZWY1NmE2NmRkNWE5YzVlOWZjYTU5MzY3ZmY1M2MyN2ZmZWE4MmYxNjM1NDk0MWJhOWJjZDFjNzMxODFhMjI0N2Q1MDIzZWQ3MzhkYzdlNjM0YjZkYmQ2YzEwMTNmZDRmNWExYTM2NGMzNDE4Zjc1MDUwMzQ0ZDNmMGU3NmIyZmIzNWQwODU0ZDE4OGY2MzMyYThh&csu=false/mfm.stream?id=2101&si=2&secure=NzJjM2E5MjA3MDgyYmU0MWJlNjI2YTBkYzU4NzU1YzlkNzM1Y2ZjNzhlMmVlOTg4NzllZDYyNmVmOWFmNTgzNmVmNmQ2MWFiZjY2MjdmYmQ2MTA4NTYxMTA2ZGIyZWQxYTUzMDgyMjM2ZTI1OWRkYzYxMTQ0ZDJhYTJlOGM1OWJkNjk5ZGRjNzUyMWM3ZWY1NmE2NmRkNWE5YzVlOWZjYTU5MzY3ZmY1M2MyN2ZmZWE4MmYxNjM1NDk0MWJhOWJjZDFjNzMxODFhMjI0N2Q1MDIzZWQ3MzhkYzdlNjM0YjZkYmQ2YzEwMTNmZDRmNWExYTM2NGMzNDE4Zjc1MDUwMzQ0ZDNmMGU3NmIyZmIzNWQwODU0ZDE4OGY2MzMyYThh&csu=false 
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-vn/nhk-vietnam.png",NHK 
https://nhkworld.webcdn.stream.ne.jp/www11/radiojapan/all/263949/live_s.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio",Saigon Radio Seattle 
http://170.75.194.209:8888
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/tbs-efm-101-3.png",TBS eFM 101.3
http://tbs.hscdn.com/tbsradio/efm/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/tbs-fm-95-1.png",TBS FM 95.1
http://tbs.hscdn.com/tbsradio/fm/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/no-1pawomyujig.png",No.1파워뮤직
http://r9.inlive.co.kr:11080/;
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/mapofm-100-7.png",마포FM 100.7
http://plive.podbbang.com/mapofm_app.mp3.m3u
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/gwangjuyeong-eofm-98-7.png",광주영어FM 98.7
http://218.157.19.198:8000/;
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/kfm-gyeong-gibangsong-fm-99-9.png",KFM 경기방송 FM 99.9
http://radio.kfm.co.kr:8000/stream/1/
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/gang-wonminbang-fm-105-1.png",강원민방 FM 105.1
rtmp://smart.igtb.co.kr/fm/|livestream.sdp
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/gug-agbangsong-ladio-fm-99-1.png",국악방송 라디오 FM 99.1
http://mgugaklive.nowcdn.co.kr/gugakradio/gugakradio.stream/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/pyeon-anhanballadeubangsong-gug.png",편안한발라드방송국
http://c3.inlive.co.kr:6540/;
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/amalanseu.png",아마란스
http://c7.inlive.co.kr:9910/;
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/daegucbs-ladio-am-1251.png",대구CBS 라디오 AM 1251
http://aac.cbs.co.kr/daegu/_definst_/daegu.stream/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/busancbs-eum-agfm-102-1.png",부산CBS 음악FM 102.1
http://aac.cbs.co.kr/busan981/_definst_/busan981.stream/playlist.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://cdn.webrad.io/images/logos/radioonline-kr/chang-wongeugdongbangsong-fm-ladio-fm-98-1.png",창원극동방송 FM 라디오 FM 98.1
http://mlive.febc.net:1935/live/cwfm.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Radio",Thời Báo Radio Toronto 
http://209.250.131.2:8000/;stream.mp3
#EXTINF:-1 group-title="Radio",Nationwide Viet Radio (NVR)
http://vndcradio2.serverroom.us:4480/
#EXTINF:-1 group-title="Radio",Radio VNHN/VABC Falls Church 
http://vpr.serverroom.us:7492/;stream.mp3/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Djing Classic
http://www.djing.com/tv/hits.m3u8
#EXTINF:-1,Djing TV
http://www.djing.com/tv/live.m3u8
#EXTINF: -1 group-title="Radio" tvg-logo="https://i.imgur.com/oe7BB5O.png",Vibee TV FM
http://46.101.21.42:8081/live/mystream/icecast.audio
#~♥ Kênh Quốc Tế ♥~
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Logo_112_Ukraine.svg/1200px-Logo_112_Ukraine.svg.png",112 Украина HD
http://app.live.112.evenm3u8/hls-ua/112hd_hi/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://thaich2.com/images/logoch2-nm.png",2
http://stream.rs.co.th/ch2-hi/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://fbinstantarticles.files.wordpress.com/2016/08/ch-7-hd-logo.png",CH7 HD
http://203.154.243.31:8081/live/ch7/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/y7PgE6a.png",CH8
http://usa.login.in.th:1935/ch8/ch8/chunklist_w1270697965.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/D5PJVoK.jpg",33 HD 
http://ch3-33.cdn.byteark.com/live/m3u_720p/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/nq3CkSq.png",Первый канал s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.63:8352
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="" tvg-logo="https://i.imgur.com/nq3CkSq.png",Первый канал s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.63:8352

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/lqLdvRR.png",РОССИЯ1 HD
http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/live/smil:rhd.smil/chunklist.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/o6qvvg7iv/abcnew.png",ABC New
https://abclive2-lh.akamaihd.net/i/abc_live11@423404/index_2500_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/SdplJlw.png",Al Jazeera News
https://english.streaming.aljazeera.net/aljazeera/english2/index2073.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/bNkaLZY.png",Amarin
http://27.254.64.112:1935/thflixCH/Amarin_TV_HD.stream/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="Ariang" tvg-logo="https://i.imgur.com/HSGyUyl.png",Ariang 
http://amdlive.ctnd.com.edgesuite.net/arirang_1ch/smil:arirang_1ch.smil/playlist.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://www.newstvstreaming.com/wp-content/uploads/2014/05/ANTV-Indonesia-Logo.png",ANTV
http://id4.indostreamingtv.com/live/tv7/index.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/SA2Sjp1.png",Animal Planet 
http://cshms3.airtel.tv/PLTV/88888888/224/3221225872/01.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/SA2Sjp1.png",Animal Planet s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.147:10702
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/SA2Sjp1.png",Animal Planet s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.147:10702

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/NtEi9t7.png",Animal Planet HD World
http://mhms5.airtel.tv/PLTV/88888888/224/3221226201/01.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/NsN3Ox9.png",Asian Food Channel s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.129:9570
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/NsN3Ox9.png",Asian Food Channel s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.129:9570

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="Australia Plus" tvg-logo="https://i.imgur.com/wMAIdo4.png",Australia Plus 
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.244:10482
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="Australia Plus" tvg-logo="https://i.imgur.com/wMAIdo4.png",Australia Plus s2#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="BBC Earth" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2017/08/09/568947-BBC-Earth.png",BBC Earth 
http://telekomtv.ro.edgesuite.net/shls/LIVE$BBCEarthHD/12.m3u8/Level(3670016)?start=LIVE&end=END
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="BBC Earth" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2017/08/09/568947-BBC-Earth.png",BBC Earth s2

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-id="BBC Earth" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2017/08/09/568947-BBC-Earth.png",BBC Earth s3


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2017/08/09/989949-BBC-Lifestyle.png",BBC Lifestyle s1

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2017/08/09/989949-BBC-Lifestyle.png",BBC Lifestyle s2


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://et-exclusive-mobile.com/slot/index_files/BBC.png",BBC News
http://176.126.247.218:8080/ServerNL/CO4Nr3yeA7K/67.ch


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/9d/Bbc_world_news_logo_hd.png",BBC World News 
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.239:10452
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/9d/Bbc_world_news_logo_hd.png",BBC World News s2#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/532841-bloomberg_stroke.png",Bloomberg s1
https://bblive-liveproduseast.hs.llnwd.net/us/Channel-USTV-AWS-virginia-1/Source-USTV-1000-1_live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/532841-bloomberg_stroke.png",Bloomberg s2
https://liveprodeuwest.akamaized.net/eu1/Channel-EUTVqvs-AWS-ireland-1/Source-EUTVqvs-1000-1_live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/532841-bloomberg_stroke.png",Bloomberg s3#EXTINF:-1 tvg-logo="" group-title="Quốc Tế", C TIME

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://pmcdeadline2.files.wordpress.com/2017/03/cbs-logo-featured-image.jpg",CBS
http://edge2.everyon.tv/etv2/phd27/chunklist_w21461432.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://www.broadcastingcable.com/.image/t_share/MTU3NDI1MjUwMTE4NjczNjEw/cbsn-logo_resized_bc.jpg",CBSN
http://cbsnewshd-lh.akamaihd.net/i/CBSNHD_7@199302/master.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/109898-863201-CNN.png",CNN s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.145:10690
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/poster/2018/04/19/109898-863201-CNN.png",CNN s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.145:10690

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://elhank.6te.net/LOGO/CNN.jpg",CNN INDONESIA HD
https://live.cnnindonesia.com/livecnn/smil:cnntv.smil/chunklist_w596222982_b384000_sleng.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/CNBC_logo.svg/2000px-CNBC_logo.svg.png",CNBC


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/NpnQWeG.png",CGTN
http://live.cgtn.com/1000/prog_index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/pIK6w2l.png",Channel News Asia 
https://drsh196ivjwe8.cloudfront.net/hls/cnai/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/pIK6w2l.png",Channel News Asia s2

#EXTINF:-1 tvg-logo="http://www.cmctv.co.kr/html/img/top_cmc.png" group-title="Quốc Tế", CMC Family Entertainment
rtmp://edge1.everyon.tv:1935/etv1sb/phd1#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/edgetv.png" group-title="Quốc Tế",EdgeTV
http://edge1.everyon.tv/etv1/phd849/chunklist_w1900180910.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/EBS_1TV_Logo.png" group-title="Quốc Tế", ESB1
http://ebsonair.ebs.co.kr:1935/groundwavefamilypc/familypc1m/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://live-tv-channels.net/pt-data/uploads/logo/kr-ebs-2.jpg" group-title="Quốc Tế", ESB2
http://ebsonair.ebs.co.kr:1935/ebs2familypc/familypc1m/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-logo="https://live-tv-channels.net/pt-data/uploads/logo/kr-ebs-plus-2.jpg" group-title="Quốc Tế", EBS+2
rtmp://ebsonair.ebs.co.kr:1935/plus2familypc/familypc1m
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://live-tv-channels.net/pt-data/uploads/logo/kr-ebs-englis.jpg" group-title="Quốc Tế", ESBe
http://ebsonair.ebs.co.kr:1935/plus3familypc/familypc1m/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/ebsi.png" group-title="Quốc Tế", EBSi
http://ebsonair.ebs.co.kr:1935/plus1familypc/familypc1m/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://live-tv-channels.net/pt-data/uploads/logo/kr-ebs-kids.jpg" group-title="Quốc Tế", ESB Kids
rtmp://ebsonair.ebs.co.kr:1935/ebsufamilypc/familypc1m
#EXTINF:-1 tvg-logo="" group-title="Quốc Tế", ETN
http://edge1.everyon.tv/etv1/phd2/chunklist_w1542395231.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/7Z0MpaH.png",Discovery
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.47:8262

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/7Z0MpaH.png",Discovery AR
http://37.26.71.125:19201

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/JRuZ1bJ.png",Discovery World HD

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_discovery-asia_152332466749.png",Discovery Asia

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://ulango.tv/uploads/channels/3780268/logo_discovery%20science%20se.png",Discovery Science UK


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://ulango.tv/uploads/channels/3780268/logo_discovery%20science%20se.png",Discovery Science 


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/udeNgw9.png",Outdoor Channel HD

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/106.png",Diva Universal s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.130:9576
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/106.png",Diva Universal s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.130:9576
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/106.png",Diva Universal HD

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/148.png",Da Vinci Learning HD s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.131:9582
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/148.png",Da Vinci Learning HD s2

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/kNuVxxR.png",DW 
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.233:10416
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/kNuVxxR.png",DW s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.233:10416

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/KBS_1_logo.svg/2000px-KBS_1_logo.svg.png",KBS 1
rtmp://112.175.138.137:1935/1tv/_definst_/1tv_5.stream
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/9Dro5WA.png",KBS 2
rtmp://112.175.138.137:1935/2tv/_definst_/2tv_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/kbsjoy.png" group-title="Quốc Tế", KBS JOY
rtmp://175.158.11.60:1935/kbsn_joy/_definst_/kbsn_joy_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/kbskids.png" group-title="Quốc Tế", KBS KIDS
rtmp://112.175.138.137:1935/kbsn_kids/_definst_/kbsn_kids_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/kbsdrama.png" group-title="Quốc Tế", KBS DRAMA
rtmp://112.175.138.137:1935/kbsn_drama/_definst_/kbsn_drama_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/kbsw.png" group-title="Quốc Tế", KBS W
rtmp://112.175.138.137:1935/kbsn_wtv/_definst_/kbsn_wtv_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/KBS_World_24_logo.svg" group-title="Quốc Tế", KBS 24
rtmp://112.175.138.137:1935/news24/_definst_/news24_800.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://www.kbsn.co.kr/ilovebaseball2017/img/top_ch_m_list07.png" group-title="Quốc Tế", KBS N LIFE
rtmp://112.175.138.137:1935/kbsn_prime/_definst_/kbsn_prime_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/kbssports.png" group-title="Quốc Tế", KBS SPORTS
rtmp://112.175.138.137:1935/kbsn_sports/_definst_/kbsn_sports_5.stream
#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/kbs.png" group-title="Quốc Tế", KBS WORLD

#EXTINF:-1 tvg-logo="http://www.desifree.tv/wp-content/uploads/KBSN-PLUS.jpg" group-title="Quốc Tế", KBSN PLUS


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/CrjemV5.png",France 24


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://intranet.hdmedia.ru/images/upload/thumb/ed5aeaf29f2aee28684f813bb3e55f26.png",HD Media
http://62.76.26.81:8081/hdmedia/hdmedia_pay/m3u.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/Kfkjm3u8I.png",HKS HD

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://oklivetv.com/wp-content/uploads/2015/07/pic1b.jpg",RU TV
http://live-rmg.cdnvideo.ru/rmg/rutv_hd.sdp/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/125.png",RT
http://rtmp.api.rt.com/hls/rtdru.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://www.baycreek.net/wp-content/uploads/2018/11/nasa-logo-web-rgb-1.png",Nasa
http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/6540154/streams/live/iphone/m3u.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/46.png",National Geographic

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/46.png",National Geographic HD s1
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.1:7980
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/46.png",National Geographic HD s2
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.1:7980

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/51.png",Nat Geo People HD s1
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.76:8430
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/51.png",Nat Geo People HD s2
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.76:8430

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/119.png",Nat Geo Wild HD s1
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.80:8454
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/119.png",Nat Geo Wild HD s2
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.1.80:8454

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/cogf2IP.png",NewsmaxTV HD
https://nmxlive.akamaized.net/hls/live/529965/Live_1/index_720.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/6J9MVwc.png",NBT
http://live.prd.go.th:1935/live/ch2_L.sdp/chunklist_w2007925557.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/NHK_logo.svg/1200px-NHK_logo.svg.png",NHK
https://nhkwtvglobal-i.akamaihd.net/hls/live/263941/nhkwtvglobal/index_1180.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://www.manthanbroadband.com/upload_images/1363611690.jpg",NHK HD


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://www.laptruyenhinhnhatban.com/Img/image/SAN-PHAM/kenh-nhk-world-premium.png",NHK Premium


#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/MBN_Logo.jpg" group-title="Quốc Tế",MBN
http://lgedge1.everyon.tv/lgetv1/phd1108/m3u.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://www.msnbc.com/sites/msnbc/themes/leanforward/images/site-header/msnbc-logo-card.png",MSNBC 
http://tvemsnbc-lh.akamaihd.net/i/nbcmsnbc_1@122532/index_2596_av-b.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://image.winudf.com/v2/image/dGguY28uaWN0aS5tY2hhbm5lbF9pY29uX2p0MTU0Znlx/icon.png?w=170&fakeurl=1&type=.png",M Channel TH s1
http://203.151.83.104:1935/tdlive/tdlivest/chunklist_w1452831815.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://image.winudf.com/v2/image/dGguY28uaWN0aS5tY2hhbm5lbF9pY29uX2p0MTU0Znlx/icon.png?w=170&fakeurl=1&type=.png",M Channel TH s2
http://27.254.130.64/live01/wl19.m3u8?p=ts#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/pooPJWD.png",MV TV
http://mvtv.dyndns.tv:1935/live/mvtv/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/uEjbIh0.png",MV TV HD
http://mvtv.dyndns.tv:1935/live/mvlao/chunklist_w704201993.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/z6ylS51.png",MV Esan
http://mvtv.dyndns.tv:1935/live/esan/chunklist_w673649227.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/bWEgXcY.png",Major Mix
http://mvtv.dyndns.tv:1935/live/mixmajor/chunklist_w382285761.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/16/MCOT_HD_Logo.svg/1200px-MCOT_HD_Logo.svg.png",MCOT HD
http://103.22.182.233:8081/source/mcothd/chunks.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/WCV0Cg8.png",MCOT Family
http://mcotdigital-5nrixa.cdn.byteark.com/mcotfamily/smil:mcotfamily.smil/chunklist_w1269469497_b2000000.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/tokCVFM.png",MGTV
http://mvtv.dyndns.tv:1935/live/mgtv/chunklist_w1068810539.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/qFJu8fG.png",One HD 31


#EXTINF:-1 tvg-logo="http://ont.hyundaimedia.com/Contents/O/images/channel/bi.png" group-title="Quốc Tế", ONT

#EXTINF:-1 tvg-logo="https://live-tv-channels.net/pt-data/uploads/logo/kr-obs-tv.jpg" group-title="Quốc Tế", OBS

#EXTINF:-1 tvg-logo="https://yt3.ggpht.com/-1Iyu4Il7b8k/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/C4Qn77_pZug/s288-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no/p18+o.jpg" group-title="Quốc Tế", TRENDY


#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/a.png" group-title="Quốc Tế", Kênh A

#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/aplus.png" group-title="Quốc Tế", Kênh A Plus


#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/JTBC_logo.svg/1200px-JTBC_logo.svg.png" group-title="Quốc Tế",JTBC


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/SCTV_Logo.svg/1200px-SCTV_Logo.svg.png",SCTV

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://digital2s.com/wp-content/uploads/2015/07/sbs-logo-gray.png",SBS 


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế",SBS MTV 

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/3kQYktg.png",Sabaidee
http://stream.rs.co.th/sbd-hi/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/3kQYktg.png",Super
http://super.live14.com/stream/52f32edc0e1f5_hi.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/5f/784px-Tvb_logo.svg.png",TVB Tài Chính
http://e1.vdowowza.vip.hk1.tvb.com/tvblive/smil:mobilehd_financeintl.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/5f/784px-Tvb_logo.svg.png",TVB
http://m.567it.com/jade.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/5f/784px-Tvb_logo.svg.png",TVB Jade 2
http://hdl51-o.kascend.com/chushou_live/635e368b56234584bc64ff8422f443c6.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://banner2.kisspng.com/20180508/gwe/kisspng-discovery-travel-living-television-channel-disco-5af2375dc6f2d2.5560864215258233258149.jpg",Travelliving


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://0.soompi.io/wp-content/uploads/2018/07/27112750/TV-Chosun-e1532716122215.jpg",TV Chosun
http://live.chosun.gscdn.com/live/_definst_/tvchosun2.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/RSOUaE8.png",Thaibaan
http://mvtv.dyndns.tv:1935/live/Thaibaan/chunklist_w263778566.m3u8#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/2X4DbTU.png",TLC
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.148:10708

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/r409BoK.png",TV5MONDE 
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.1.45:8250


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/AZs7eAE.png",Thai PBS 3 HD
http://thaipbs-live.cdn.byteark.com/live/m3u_720p/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/AZs7eAE.png",Thai PBS 3 FHD
http://thaipbs-live.cdn.byteark.com/live-en/m3u_1080p/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/l52rMyy.png",Thairath HD
https://live.thairath.co.th/trtv2/m3u_720p/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/Su6jSdt.png",New Asian
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế"" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/62.png",Fashion TV s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.52:10522
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế"" tvg-logo="https://api.mytvnet.vn/static/channel/62.png",Fashion TV s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.52:10522

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Fashion_TV_logo.svg",FashionTV HD
http://95.67.47.115/hls/hdfashion_ua_hi/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-id", ID Fashion TV HD
http://idfashion-hls1.cosmonova.net.ua/hls/idfashion_ua_hi/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-ad", Fashion (Paris)
http://fash1043.cloudycdn.services/slive/_definst_/ftv_paris_adaptive.smil/chunklist_b4500000_t64MTA4MHA=.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-ad", Fashion Midnight Secrets
http://fash1043.cloudycdn.services/slive/_definst_/ftv_midnite_secrets_adaptive.smil/chunklist_b4700000_t64MTA4MHA=.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-ad", Fashion Destination
http://fash1043.cloudycdn.services/slive/ftv_pg13_adaptive.smil/chunklist_b4700000_t64MTA4MHA=.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-ad", Fashion Top Models
http://fash1043.cloudycdn.services/slive/ftv_pg16_adaptive.smil/chunklist_b4700000_t64MTA4MHA=.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-ad", Fashion For Men
http://fash1043.cloudycdn.services/slive/_definst_/ftv_fmen_adaptive.smil/chunklist_b4700000_t64MTA4MHA==.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://gg.gg/ftv-ad", Fashion Runway 
http://runway.videocdn.scaleengine.net/runway-iphone/play/runway/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="http://www.mgconecta.com.br/wp-content/planos/includes/grade/color/Fish%20TV%20HD.png",FishTV HD

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://2.bp.blogspot.com/-OKYZwyy11Hg/V3KiddF8jpI/AAAAAAAABUY/ANJ4YXnxpU4ihOp8f8F446ZLRLTzedrIACLcB/s720/006.png",PNN
http://203.176.130.123:8989/live/pnn_480k.stream/m3u.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/7sW7Yst.png",Japan Channel DX 
https://bcsecurelivehls-i.akamaihd.net/hls/live/265320/5043843989001/140130JTDX/index_3000.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/ISFQ7i4.png",NRT2 HD

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/4Dj5hlH.png",RT Documentary HD
https://secure-streams.akamaized.net/rt-doc/index1600.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/ItyMro1.png",RHM HD TV Khmer


#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/ytn.png" group-title="Quốc Tế", YTN

#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/ytnlife.png" group-title="Quốc Tế", YTN Life

#EXTINF:-1 tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/ytnscience.png" group-title="Quốc Tế", YTN Science


#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/6SaJ6AW.png",You TV
http://stream.rs.co.th/you-hi/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://www.mindgrub.com/sites/default/files/styles/project_logo/public/projecm3u8/logos/voa-logo.png",Voice of America
http://voa-lh.akamaihd.net/i/voa_mpls_tvmc3_3@320295/master.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://www.ntbdays.com/trendynews/wp-content/uploads/2017/08/Workpoint_TV_Logo.jpg",Workpoint TV HD
https://stream-04.sg1.dailymotion.com/dm/3/x6g9qjj/live-4.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://s.w-x.co/240x180_twc_default.png",Weather Channel
http://weather-lh.akamaihd.net/i/twc_1@92006/master.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế" tvg-logo="https://i.imgur.com/xtAynWz.png",Weather Nation
http://cdnapi.kaltura.com/p/931702/sp/93170200/playManifest/entryId/1_oorxcge2/format/applehttp/protocol/http/uiConfId/28428751/a.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Live" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Live Football 1
https://storage.tumarcador.xyz:443/t1/live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Live" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Live Football 2
https://storage.tumarcador.xyz:443/t4/live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Live" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Live Football 3
https://storage.tumarcador.xyz:443/t3/live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Live" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Live Football 4
https://storage.tumarcador.xyz:443/t2/live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="K+" group-title="Live" tvg-logo="https://s5.postimg.cc/mptbje9av/live.png",Live Football 5
https://storage.tumarcador.xyz:443/t5/live.m3u8
#~♥ Kênh Thể Thao ♥~

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://freetvall.com/files/thumbs/149902446962ba4.png",Abu Dhabi 1
http://adtv.ercdn.net/adsport1/adsport1_720p.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://ulango.tv/uploads/channels/5404/logo_abu%20dhabi%20sports%202.png",Abu Dhabi 2
http://adtv.ercdn.net/adsport2/adsport2_720p.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://ulango.tv/uploads/channels/5404/logo_abu%20dhabi%20sports%202.png",Abu Dhabi 3
http://adtv.ercdn.net/adsportextra/adsportextra_480p.m3u8?v=2590751696
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://pbs.twimg.com/profile_images/1055129836858064897/KUMBY2-x_400x400.jpg",Ad Sporte Xtra
http://adtv.ercdn.net/adsportextra/adsportextra_720p.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://i.imgur.com/u7R3qcx.png",All Sports
http://173.236.10.10:1935/dgrau/dgrau/live.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.tvarenasport.com/images/logo-arenaA1-big.png", Arena Sport 1
http://46.40.5.99:8000/arena_1_high
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.tvarenasport.com/images/logo-arenaA2-big.png", Arena Sport 2
http://46.40.5.99:8000/arena_2_high
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.tvarenasport.com/images/logo-arenaA3-big.png", Arena Sport 3
http://46.40.5.99:8000/arena_3_high
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.tvarenasport.com/images/logo-arenaA4-big.png", Arena Sport 4
http://46.40.5.99:8000/arena_4_high
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://vectorise.net/logo/wp-content/uploads/2011/02/Astro-Arena.jpg",Astro Arena
http://playbackn5.aotg-video.astro.com.my/CH1/master_ARENA_8_05.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://aotg-images.aotg-video.astro.com.my/images/AG1.jpg",Astro Supersport 1
http://203.154.243.89:1204
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://aotg-images.aotg-video.astro.com.my/images/AG2.jpg",Astro Supersport 2
http://203.154.243.89:1206
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://aotg-images.aotg-video.astro.com.my/images/AG3.jpg",Astro Supersport 3
http://203.154.243.89:1207
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://aotg-images.aotg-video.astro.com.my/images/AG4.jpg",Astro Supersport 4
http://203.154.243.89:1211
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://aotg-images.aotg-video.astro.com.my/images/AG5.jpg",Astro Supersport 5

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://aotg-images.aotg-video.astro.com.my/images/AG6.jpg",Astro Supersport 6

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-1",beIN SPORTS 1 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B1/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-2",beIN SPORTS 2 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B2/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-3",beIN SPORTS 3 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B3/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-4",beIN SPORTS 4 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B4/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-5",beIN SPORTS 5 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B5/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-6",beIN SPORTS 6 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B6/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-7",beIN SPORTS 7 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B7/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-8",beIN SPORTS 8 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B8/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-9",beIN SPORTS 9 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B9/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-10",beIN SPORTS 10 HD
http://sp.inlinetv.ca:1992/B10/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-11",beIN SPORTS 11 HD
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/2243
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-12",beIN SPORTS 12 HD
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/2242
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-13",beIN SPORTS 13 HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-14",beIN SPORTS 14 HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-15",beIN SPORTS 15 HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://gg.gg/bejn-16",beIN SPORTS 16 HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://www.arabe-media.com/tv/img292.png",beIN SPORTS 1 HD FR
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/1003
#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://3.bp.blogspot.com/-X28wcyKEmyA/Vl-TLcw3MEI/AAAAAAAAAIo/AZGqtQkviSM/s1600/index.png",beIN SPORTS 2 HD FR
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/1004

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.basketsession.com/statics/uploads/2012/11/beinsports.jpg",Bein Sport NBA HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://newramphoto.com/wp-content/uploads/2015/12/beinsport.jpg",Bein Sport HD

#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://3.bp.blogspot.com/-l0ytwthVutU/WyRf-Fi0yII/AAAAAAAACF0/WNrmI11ufDcMcqJ4lwucATQHEGxeK9RLQCLcBGAs/s640/Sans%2Btitre%2B7.jpg",Bein Sport News HD


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/191.jpg",Billiards TV


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/191.jpg",Billiards TV
http://203.154.243.31:8081/live/snooker/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/387.jpg",Billiard Hàn Quốc (KBNTV)


#EXTINF:-1 tvg-name="BT Sports 1" tvg-id="BTSport1.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/bt%20sport%201.png" group-title="Thể Thao",BT Sports 1
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/bt1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="BT Sports 2" tvg-id="BTSport2.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/bt%20sport%202.png" group-title="Thể Thao",BT Sports 2
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/bt2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="BT Sports 3" tvg-id="BTSport3.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/bt%20sport%203.png" group-title="Thể Thao",BT Sports 3
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/bt3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="" tvg-id="" tvg-logo="https://www.thesportsdb.com/images/media/logo/uxpyxq1441049842.png" group-title="Thể Thao",BT Sports ESPN HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/bt-espn.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Claro_Sports_logo.svg/800px-Claro_Sports_logo.svg.png",Claro Sports

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://cdn-std-1.sibasa.netdna-cdn.com/co/4517b9aca1fb2d3441e1e37d768d8eca.jpg",Claro Sports 2

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-5.png",CCTV5 
http://125.77.146.28/chinanet4-live.bestvcdn.com.cn/live/program/live/cctv5hd/2300000/d1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://file.tiyusaishi.com/d/file/dst/cctv/20171018/8b531284ef9623d72e7643b7a68a6bdf.jpg",CCTV5+
http://125.77.146.28/chinanet4-live.bestvcdn.com.cn/live/program/live/cctv5phd/2300000/d1.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://i.imgur.com/xE8pgIv.png",Chelsea TV
https://d11n34tff6gog3.cloudfront.net/hls/chelstvpcweb/04.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Eir Sports 1 HD" tvg-id="EirSport1.ie" tvg-logo="https://www.eirsport.ie/Themes/eir/imgs/channel_logos/Eir-Sport-1.png" group-title="Thể Thao",Eir Sports 1 HD
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/1582
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-name="Eir Sports 2 HD" tvg-id="EirSport2.ie" tvg-logo="https://www.eirsport.ie/Themes/eir/imgs/channel_logos/Eir-Sport-2.png",Eir Sport 2 HD
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/1583

#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/redefine/redb/oq/oqgjos6rd1jtqet8zkq1x3m86sjcwp1y.jpg",ELEVEN SPORT 1 TW s1
http://cdn7.woideas.com/tv11.m3u8
#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/redefine/redb/oq/oqgjos6rd1jtqet8zkq1x3m86sjcwp1y.jpg",ELEVEN SPORT 1 TW s2
http://188.165.62.27:8080/mastersd/mastersd/1.ch
#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://ocdn.eu/program-tv/adm/eac63761b9d232d8b09c3079e874809db8034d3d4e95a95846db4d71200424de",ELEVEN SPORT 2 TW
http://cdn6.woideas.com/11sp.m3u8
#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://biznes.upc.pl/content/dam/www-upc-pl/brand3/img/lp/eleven-lp/eleven3.png",ELEVEN SPORT 3 TW
http://188.165.62.27:8080/mastersd/mastersd/5.ch
#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://media2.pl/g/750/63463.jpg",ELEVEN SPORT 4 TW
http://188.165.62.27:8080/mastersd/mastersd/4.ch
#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://cdn.livesoccertv.com/images/channels/thumbnails/eleven-sports-5-portugal.png",ELEVEN SPORT 5 TW
http://188.165.62.27:8080/mastersd/mastersd/6.ch
#EXTINF:0 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://cdn.livesoccertv.com/images/channels/thumbnails/eleven-sports-6-portugal.png",ELEVEN SPORT 6 TW
http://188.165.62.27:8080/mastersd/mastersd/7.ch#EXTINF:-1 tvg-name="Eurosport 1 HD" tvg-id="I410.60821.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/eurosport%201%20hd.png" group-title="Thể Thao",Eurosport 1 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/Eurosport1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Eurosport 2 HD" tvg-id="I411.79652.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/eurosport%202%20hd.png" group-title="Thể Thao",Eurosport 2 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/Eurosport2.stream/playlist.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://layout.eurosport.com/i/v8/logo/logo-esp-og-new.jpg",EuroSport HD
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://themenschonabench.com/wp-content/uploads/2014/05/ESPN-Logo.png",ESPN s1
http://80.80.160.168/live/6/2500000/live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://themenschonabench.com/wp-content/uploads/2014/05/ESPN-Logo.png",ESPN s2
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/espn.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="ESPN HD" tvg-id="I206.32645.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/espn%20hd.png" group-title="Thể Thao",ESPN HD


#EXTINF:-1 tvg-name="ESPN 2 HD" tvg-id="I209.45507.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv0/logos/espn%202%20hd.png" group-title="Thể Thao",ESPN 2 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/espn2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="https://megratis.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/Liverpool-FC-TV.png",Liverpool TV
http://1183898773.rsc.contentproxy9.cz/LiverPool/mono.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="NA" tvg-logo="https://i.imgur.com/esTsb73.png",Golf News HD
https://stream.golfnews.vn/Lchannel/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="" tvg-id="" tvg-logo="http://mmaworldexpo.com/wp-content/uploads/2014/07/FIGHT-SPORTS-.png" group-title="Thể Thao",Fight Sport 
http://210.210.155.35/session/b09f20ac-0755-11e9-90c8-c81f66f89318/uq2663/h/h05/01.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="Fox Sports 1" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/banner/2015/03/13/405224-FOX-Sports-1-HD.png",Fox Sports s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.141:10666
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="Fox Sports 1" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/banner/2015/03/13/405224-FOX-Sports-1-HD.png",Fox Sports s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.141:10666
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="Fox Sports 1" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/banner/2015/03/13/405224-FOX-Sports-1-HD.png",Fox Sports s3

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="Fox Sports 1" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/banner/2015/03/13/405224-FOX-Sports-1-HD.png",Fox Sports 1 HD s4


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-logo="http://img.hplus/1554129176/.com.vn/355x200/banner/2015/03/13/405224-FOX-Sports-1-HD.png",Fox Sports BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2286

#EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 2" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://i.imgur.com/TPL8d6Y.png",Fox Sports 2 s1
http://mytv.tranvinh.tk:6868/rtp/232.84.2.142:10672
#EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 2" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://i.imgur.com/TPL8d6Y.png",Fox Sports 2 s2
http://smaxplay.ddns.net:4022/rtp/232.84.2.142:10672
#EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 2" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://i.imgur.com/TPL8d6Y.png",Fox Sports 2 s3


#EXTINF:-1 tvg-id="" group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://i.imgur.com/TPL8d6Y.png",Fox Sports 2 BR
http://listaccess.me:8880/Daniel/1234/2283
#EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 3" group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://s9.postimg.cc/ytmtdf1wf/foxSports3.png",Fox Sports 3 HD s1

#EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 3" group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://s9.postimg.cc/ytmtdf1wf/foxSports3.png",Fox Sports 3 HD s2


#EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 3" group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://s9.postimg.cc/ytmtdf1wf/foxSports3.png",Fox Sports 3 TH

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://lh6.googleusercontent.com/-o7HMfwF_TwY/UfvCMNXKI_I/AAAAAAAAAtg/UNne_88gWlM/h1600/kbs+n+sports.jpg",KBS Sports
rtmp://112.175.138.137:1935/kbsn_sports/_definst_/kbsn_sports_5.stream
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/1371.jpg",KSportsTV#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://imgcdn.pandora.tv/ptv_img/everyon_img/ch_sm_img/1197.jpg",Indoor Sports

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/59/Logo_UEFA_2012.png",UEFA
http://telekomtv.ro.edgesuite.net/shls/LIVE$UEFA1/6.m3u8/Level(545259)?start=LIVE&end=END

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red24presenters.com/wp-content/uploads/2017/02/Layla-Anna-Lee-TV-Presenter-redbull-tv-logo-2x.jpg",Red Bull TV
https://rbmn-live.akamaized.net/hls/live/590964/BoRB-AT/master_6660.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="NBA TV HD" tvg-id="I216.45526.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/nba%20network%20hd.png" group-title="Thể Thao",NBA TV HD
http://188.165.62.27:8080/mastersd/mastersd/8.ch
#EXTINF:-1 tvg-name="NBC Sports Network HD" tvg-id="I220.15952.schedulesdirect.org" tvg-logo="https://www.sportsvideo.org/new/wp-content/uploads/2016/04/nbcsports-regional-networks-logo.png" group-title="Thể Thao",NBC Sports Network HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/NBCSportsNetwork.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/97/Madden_NFL-Logo.png",Madden Sports
http://huaweicdn.hb.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225814/1.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red-media.ru/wp-content/uploads/2016/01/MATCH-Futbol-1.jpg",МАТЧ! футбол 1 HD s1
http://persik.by/stream/5184/397568/10266.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red-media.ru/wp-content/uploads/2016/01/MATCH-Futbol-1.jpg",МАТЧ! футбол 1 HD s2
http://persik.by/stream/6378/397562/10266.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red-media.ru/wp-content/uploads/2016/01/MATCH-Futbol-2.jpg",МАТЧ! футбол 2 HD s1
http://persik.by/stream/5184/397568/10267.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red-media.ru/wp-content/uploads/2016/01/MATCH-Futbol-2.jpg",МАТЧ! футбол 2 HD s2
http://persik.by/stream/6378/397562/10267.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red-media.ru/wp-content/uploads/2016/01/MATCH-Futbol-3.jpg",МАТЧ! футбол 3 HD s1
http://persik.by/stream/5184/397568/10268.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://www.red-media.ru/wp-content/uploads/2016/01/MATCH-Futbol-3.jpg",МАТЧ! футбол 3 HD s2
http://persik.by/stream/6378/397562/10268.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ac/MLBNetworkLogo.svg/1200px-MLBNetworkLogo.svg.png",MLB Network HD
http://mlblive-akc.mlb.com/ls01/mlbam/mlb_network/NETWORK_LINEAR_1/MLB_VIDEO_MLBN_FAUX_LINEAR_STREAM_1_MLB_Network_Linear_Stream_Tuesday_20170704_1499230681478/2400K/2400_slide.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b8/MUTV_logo.png",MU TV
https://d1wgyhp9evqv7n.cloudfront.net/hls/mutvpcweb/04.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Premier Sports HD" tvg-id="PremierSports.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/premier%20sports%20hd.png" group-title="Thể Thao",Premier Sports HD

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://i.postimg.cc/gctBKY1n/pptv36.png",PPTV36
http://27.254.130.64/live01/ch2.m3u8?p=
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://i.postimg.cc/gctBKY1n/pptv36.png",PPTV36 HD
http://27.254.130.64/live01/wl2.m3u8?p=ts


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://www.sinktv.com/wp-content/uploads/2016/04/sbs-golf-banner.jpg",SBS Golf
http://198.144.156.93:9083/live/CA42-live1/aU/Zx/aUZxH_RUOehMBmBXwZjwjQ==/live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://www.sinktv.com/wp-content/uploads/2016/04/sbs-sports-banner.jpg",SBS Sports
http://198.144.156.93:9083/live/CA42-live1/N5/Zi/N5ZiPBK3M6JnskdXwIWTXw==/live.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Arena" tvg-id="SkySportsArena.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20arena.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Arena
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsArena.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Main Event" tvg-id="I401.49609.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20main%20event%20hd.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Main Event HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsMainEvent.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Cricket HD" tvg-id="SkySportsCricket.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20cricket%20hd.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Cricket HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsCricket.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Action HD" tvg-id="SkySportsAction.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20action%20hd.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Action HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsAction.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Golf HD" tvg-id="SkySportsGolf.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20golf%20hd.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Golf HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsGolf.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="" tvg-id="" tvg-logo="http://3.bp.blogspot.com/-tBpRq4QEgqo/Wry3HkGKQhI/AAAAAAAABH0/uAdznGcW0a8g8ET6YztfeY9wbA5lF9XGACPcBGAYYCw/s1600/Golf_Channel_Logo.png" group-title="Thể Thao", Golf HD
http://203.162.235.41:16924
#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Premier League HD" tvg-id="SkySportsPremiereLeague.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20premier%20league%20hd.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Premier League HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsPremiereLeague.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Football" tvg-id="SkySportsFootball.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20football.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Football
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsFootball.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports News" tvg-id="SkySportsNews.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20news.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports News
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsNew.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports Mix" tvg-id="SkySportsMix.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20mix.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports Mix
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsMix.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="Sky Sports F1 HD" tvg-id="SkySportsF1.uk" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sky%20sports%20f1%20hd%20new.png" group-title="Thể Thao",Sky Sports F1
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/SkySportsF1.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="" tvg-id="" tvg-logo="https://vapefrog.ca/images/IPTV/super.png" group-title="Thể Thao",Super TV
http://45.126.83.51/uq2663/h/h20/index2.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sport TV + HD" tvg-id="SportTVPlus.pt" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sport%20tv5.png" group-title="Thể Thao", Sport TV + HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/sporttv+.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sport TV 1 HD" tvg-id="SportTV1.pt" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sport%20tv%201.png" group-title="Thể Thao", Sport TV 1 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/sporttv-1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sport TV 2 HD" tvg-id="SportTV2.pt" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sport%20tv%202.png" group-title="Thể Thao", Sport TV 2 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/sporttv-2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sport TV 3 HD" tvg-id="SportTV3.pt" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sport%20tv%203.png" group-title="Thể Thao", Sport TV 3 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/sporttv-3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sport TV 4 HD" tvg-id="SportTV4.pt" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sport%20tv%204.png" group-title="Thể Thao", Sport TV 4 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/sporttv-4.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="Sport TV 5 HD" tvg-id="SportTV5.pt" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/sport%20tv5.png" group-title="Thể Thao", Sport TV 5 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/sporttv-5.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/is/180629081115.png",Skynet Sports 1

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/id/180629081134.png",Skynet Sports 2

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ie/180629081157.png",Skynet Sports 3

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ii/180629081219.png",Skynet Sports 4

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/il/180629081238.png",Skynet Sports 5

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ip/180629081257.png",Skynet Sports 6

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ip/180629081257.png",Skynet Sports HD

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="" tvg-name="" tvg-logo="http://i.imgur.com/hUma1JP.jpg", Sky Sports News


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ih/180629091318.png",Sony Ten 1 HD

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ih/180629091318.png",Sony Ten 2 HD

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ip/180629090029.png",Sony Ten 3 HD


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="https://1.bp.blogspot.com/-FpYX6yGLmpM/XCdxGu4_D_I/AAAAAAAAAAc/LVirYeQ2BHcUo5byscy1swM82nTWMYIhgCLcBGAs/s1600/powervu-key-sony-ten-1-hd-terbaru-2019.jpg",Sony Ten 1 FHD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/ten1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ih/180629091318.png",Sony Ten 2 FHD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/ten2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/ih/180629091318.png",Sony Ten 3 FHD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/ten3.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/il/180707080241.jpg",Sony Espn HD
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/1317
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://image.free.in.th/v/2013/iy/180702083619.png",Sony Six HD
http://luckonline.eu:8080/boy85/85/514

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-logo="http://www.tennisindustrymag.com/issues/200404/images/200404tennis_channel.png",Tennis
http://203.154.243.31:8081/live/tennis/index.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD (Thai)" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/cc364e49809b49321d6d278ea777dbf2.png",TrueSport HD s1

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD (Thai)" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/cc364e49809b49321d6d278ea777dbf2.png",TrueSport HD s2


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 2" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/87c891b115b94a77d973ee694db381c4.png",TrueSport HD 2 s1

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 2" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/87c891b115b94a77d973ee694db381c4.png",TrueSport HD 2 s2

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 2" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/87c891b115b94a77d973ee694db381c4.png",TrueSport HD 2 s3


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 3 (Thai)" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/ec106de4d59ee2cf6b4a625998d828f7.png",TrueSport HD 3 s1

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 3" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/ec106de4d59ee2cf6b4a625998d828f7.png",TrueSport HD 3 s2

#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 3" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/ec106de4d59ee2cf6b4a625998d828f7.png",TrueSport HD 3 s3


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 3 (Thai)" tvg-logo="http://tvdode.com/files/lives/ec106de4d59ee2cf6b4a625998d828f7.png",TrueSport HD 3 s4


#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 5" tvg-logo="https://tvthumb.dmpcdn.com/data_img/2016/01/logo_056.png",TrueSport HD 5
http://27.254.149.109:8081/tumlive/tsp5/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 6" tvg-logo="http://imgdynamic.tlcdn1.com/api/image/get?url=https://tvthumb.dmpcdn.com/data_img/2016/01/logo_075.png",TrueSport HD 6
http://27.254.149.109:8081/tumlive/tsp6/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thể Thao" tvg-id="TrueSport HD 7" tvg-logo="https://tvthumb.dmpcdn.com/data_img/2016/01/logo_105.png",TrueSport HD 7
http://27.254.149.109:8081/tumlive/tsp7/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-name="TSN 1 HD" tvg-id="I400.11182.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/tsn%201%20hd.png" group-title="Thể Thao",TSN 1 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/tsn1.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="TSN 2 HD" tvg-id="I401.18990.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/tsn%202%20hd.png" group-title="Thể Thao",TSN 2 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/tsn2.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="TSN 3 HD" tvg-id="I402.90118.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/tsn%203%20hd.png" group-title="Thể Thao",TSN 3 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/tsn3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="TSN 4 HD" tvg-id="I403.90122.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/tsn%204%20hd.png" group-title="Thể Thao",TSN 4 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/tsn4.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="TSN 5 HD" tvg-id="I404.90124.schedulesdirect.org" tvg-logo="http://vaders.tv/logos/tsn%205%20hd.png" group-title="Thể Thao",TSN 5 HD
http://cdn.huuvinh.cf/vaders_live/tsn5.stream/playlist.m3u8


#~♥ Kênh CCTV ♥~
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-1.png",CCTV1 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv1hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-2.png",CCTV2 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv2.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-3.png",CCTV3 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv3hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-4.png",CCTV4 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv4.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-5.png",CCTV5 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv5hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="https://file.tiyusaishi.com/d/file/dst/cctv/20171018/8b531284ef9623d72e7643b7a68a6bdf.jpg",CCTV5+ HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv5phd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-6.png",CCTV6 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv6hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-7.png",CCTV7 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv7.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-8.png",CCTV8 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv8hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-9.png",CCTV9 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv9.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-10.png",CCTV10 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv10.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-11.png",CCTV11 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv11.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-12.png",CCTV12 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv12.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-13.png",CCTV13 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv13.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-14.png",CCTV14 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv14.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="http://netxua.gq/images/icon-channel/cctv-15.png",CCTV15 HD
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cctv15.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",北京卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/btv1hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",北京文艺高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/btv2hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",北京体育高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/btv6hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",北京纪实高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/btv11hd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",湖南卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/hunanhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",浙江卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/zjhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",江苏卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/jshd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",东方卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/dfhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",安徽卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/ahhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",黑龙江卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/hljhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",辽宁卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/lnhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",深圳卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/szhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",广东卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/gdhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",天津卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/tjhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",湖北卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/hbhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",山东卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/sdhd.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CCTV" tvg-logo="",重庆卫视高清
http://ivi.bupt.edu.cn/hls/cqhd.m3u8


#~❤Kênh SPORT ACESTREAM❤~

#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", AD Sport 1 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=63140ac2523bb5fbbdd0ee42b522a1e05498c9a1&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", AD Sport 2 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=f2af41b962a2b28f859f0ef680d2c116415cc490&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Arena Sport 1
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=71056f4682026cf55c9da2ce97231d871ad6724e&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", C More Hockey
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=a15c60f5e159aceb0bd9d55d8fd822b5e0286186&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", CBC Sport HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=f4a2c1ea2b6b5ac23634aa417050e2b7751b74b1&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", CDO
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=fe2540b120b8705f12607ed6882788a562059e78&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Dubai Sport TV
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=7479f62b819dff0fdd1989061adc74c2fe895d40&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Eurosport 1
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=d3c5a09fc723edb8f74639ea93e11c867ac889f8&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Eurosport 1 Deutschland
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=6d95f3f521ed20668d8154e36e3166f9fd2bea27&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Eurosport 1 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=8ca4ffece5a47db875f400ba844492f06129f707&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Eurosport 2
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=b690bd6cbcdf58dd709c986fd9079b440bfef3ba&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Eurosport 2 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=2870c511350cbcbbd5280235701952334f5fa10b&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Extreme Sports
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=cefa3cf3f4f181f4b834e1e657e43d673977c7e6&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Fast and FunBox
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=381bc61de554c2d2cfcbca5d38e8538bd1da29f3&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", FightBox HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=0a9ac4911544a2e9d338c6ef8cdbdc0f99c88a2b&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Golf Channel Polska HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=48131960fa6e6f8f56a9f9067c551c64ce41ca37&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Idman TV
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=95c9358bee158e4360ad23b01e7cb11d819d091d&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", M-1 Global TV (English)
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=e44faa2812f31a04fe0dc2537b193ea9209d0911&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", MostVideo.TV HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=5f84584bbb14c6b2742e2a7371cec7fb8d8815f3&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Nautical Channel HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=c7825144405ec18faaeefb7fec4404d82eace058&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Olympic Channel HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=435fcd6952044f8228863f8d8939419d31b124e5&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Rai Sport
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=ef65f32b52716d94cada190a03f3d63e6f44b34f&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Real Madrid TV (English)
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=6a87385c4b7f9f786d2697c7c68740fab8258791&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", SEVILLA FC TV
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=76523b2956afe6d969217a0b68ee187a4438d905&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", SFR Sport 1 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=47486d2980c4acc654302c176da96e56941630a5&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", STAD AFRIC HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=e7347ac81ddd5c8a6bed57799b1e98aa0411f8b1&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Sharjah Sports TV
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=a26b4930b93d638341d93476eb3b6ee3e1edd029&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Sky Sport News HD Deutschland
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=5d6529494ad382823796b248d32412dec7be6b93&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Sport Klub Polska HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=36a707d885331dee5514ec059732c58fcb51c2b5&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Super Tennis HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=2d0398f760cb064e91c3462089b77aa25701043f&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", TVP Sport HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=57fac175e25c96f89add0f245d035ba4aca09251&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Viasat Golf
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=0470b8dad66076f26ca9cab631c16f3571335d7b&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Viasat Sport
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=fea5cb6636e5c5bf468a86476b47446c3624cd74&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Viasat Sport Baltic
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=94137141bd4eeec3af2f240b00b5cb721dfd24f1&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Viasat Sport HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=f9cd8e754668d40d9335c50779d16f58abc122ce&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", XSport
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=e84735e9e21b1bd5991c1ea6920abc737ab70462&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Yas Sports HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=fc687bba0725fd4ce85b445f8ace52c8f91cd2fc&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Astrakhan Sport HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=aa4c72a3bbf736e3e9c7b2778bc9a75dc836f7a6&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Belarus 5
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=57c61d38d94297996fa8dedbd055303148182ffe&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Equestrian World
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=3cb78fac21d4a5b6a4a1f9dbd5a0a911d01f6b09&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Equestrian World HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=d14ed35e877d621b7dcdac47fa51b303164b4d19&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match TV
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=c93818ca469b960ff8a4f5ddaea58172181e3a1b&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match TV HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=4d5d3fa39e0fc99989a14642400198ade090c414&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Arena
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=0eb9f7576988fcf73d5cca79ab278ef577e2fe80&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Arena HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=387af7645ce46a9cb2874dd6adeace59b01f323d&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! A game
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=44d2110e0fef596866dae44000683a5685fa6267&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! HD game
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=4dd075a6e3cbdb5948e245860cafb977797b3694&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Our Sport
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=b8213c0457bdc20599a3d6a7ba70e8f522605a40&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Planet
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=87cde69ad97ce6ff9abe359d7298f675ba40aa4a&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=2081f12914599af45b4366b0b037c37f7e96afb2&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=5c4219130b7ed03874d286d5d2adec4e91e5a6a9&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 HD Reserve 1
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=ab5d732d136e693224b748a9ebd9db179410ab96&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 HD Reserve 2
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=96853cbcb1c15a85bdf90bfe43295b38dbf2adfb&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 HD Reserve 3
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=cec49451e740b705942f46667768f52b18dd7700&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 Reserve 1
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=dd041f9a0100ccb25bce88d42e53b3a33afb4068&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 Reserve 2
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=c74954c72c360df06fc71057f77765ce4ab49b20&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 1 Reserve 3
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=bfaf1e7dd8c367bf8c70f0c92728a3834cf7c006&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 2
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=30d9d50888b4369693b4dcb785ae12e924eced8b&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 2 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=3504144d769435b718cf4de9c2fb84bfabd7a07d&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 3
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=16086feed34c52130b6383225ef99696ac267380&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Match! Football 3 HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=a9214119e7853cb7f88557bf487445a891fbed7e&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Motorsport TV HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=3eddc35904816099608a62ce85e9fde374042d7c&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", POWER TV HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=d9ab3c6d792b67afca0ad0e2683dd2d441a8cc55&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Break Point
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=8256e4ec48621b8be7240c66bccb642378ae4017&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Football HD
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=4f31257f680ff6dfef95616a27be1c5ee527f9a4&.mp4
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-logo="http://gg.gg/sport-ad" group-title="SPORT ACESTREAM", Football
http://127.0.0.1:6878/ace/getstream?id=94b290af39bf752957a4a3151db1448fa6c123e0&.mp4

#~❤Kênh TV TÀU❤~

#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 1
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/102444_ZGmRp.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 2
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/7032_0s2qn.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 3
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/35180_KUDhx.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 4
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/44509_4oiYY.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 5 (Kinh dị, KH-VT, Hài kịch)
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/35349_iXsXw.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 6
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/88945_Kligp.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 7
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49427_jmACJ.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 8
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/33765_6qakZ.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 9 (Naruto)
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/41832_NfsIa.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 10
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/210915_Mg4QM.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 11
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/111027_HymJZ.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 12
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/93774_g0UdM.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 13
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/53346_ESoth.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 14
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/74160_mUCBT.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 15
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49858_wgGj1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 16
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/34338_PVMT5.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 17
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/81077_ZRWAB.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 18
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/213167_Dw1GU.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 19
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/118948_F0Rim.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 20
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/123407_XhQs9.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 21 (Conan)
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/174685_XWnGj.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 22 (One piece)
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/37119_4ibXM.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 23
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/154733_xcVyM.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 24
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/36799_8JBTz.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 25
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/197952_NHycj.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 26
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/43626_vQOn9.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 27
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/96851_ZeePd.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 28
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/182988_cn66n.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 29
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/130564_7PZZr.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 30
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/219628_O3y9l.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 31
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/245602_ApoFG.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 32
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/260346_AvFC9.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 33
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/197952_NHycj.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 34
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/96851_ZeePd.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 35
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/130564_7PZZr.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 36
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/182988_cn66n.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 37
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/219628_O3y9l.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 38
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/245602_ApoFG.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 39
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/7032_0s2qn.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 40
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/44509_4oiYY.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 41
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/35180_KUDhx.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 42
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/123407_XhQs9.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 43
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/253302_k2NdS.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 44
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49427_jmACJ.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 45
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/74160_mUCBT.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 46
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49858_wgGj1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 47
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/35349_iXsXw.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 48
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/33765_6qakZ.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 49
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/210915_Mg4QM.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 50
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/53346_ESoth.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 51
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/260346_AvFC9.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 52
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49858_wgGj1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 53
http://alhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49427_jmACJ.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 54
http://liveal.quanmin.tv/live/1106899064.flv
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 55 (Thành Long)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460685722-10568564701724147712-2789253838-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 56 (Lý Liên Kiệt)
http://tx.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460686093-10568566295157014528-2789253848-10057-A-0-1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 57 (Châu Tinh Trì)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2460685313-10568562945082523648-2789274524-10057-A-0-1_1200.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 58
http://dlhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/49858_wgGj1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ 59
http://dlhls.cdn.zhanqi.tv/zqlive/7032_0s2qn.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Lưu Đức Hòa)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2467341872-10597152648291418112-2789274550-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Disney)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689406818-11550914328949424128-2789274560-10057-A-1525417691-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Báo tuyết)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/29169025-2686221276-11537232530239389696-2777027178-10057-A-1524213244-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Bảng Phong Thần)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523427569-10838038882679783424-2789253886-10057-A-0-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoàn châu công chúa)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523417093-10837993888602390528-2789274530-10057-A-0-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Căn hộ tình yêu)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523417493-10837995606589308928-2777071594-10057-A-0-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Dragon Gate Escort)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689454638-11551119714285518848-2847687516-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Thám tử Di Renjie)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689283558-11550384931280519168-2789274528-10057-A-1525418694-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Bao thanh thiên)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/30765679-2534694464-10886429828232249344-2789253856-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Lính tấn công)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/30765679-2523416621-10837991861377826816-2777027388-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Trường hợp nghiêm trọng 6)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689454638-11551119714285518848-2847687516-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Anh hùng xạ điêu)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689607114-11551774593718943744-2847687530-10057-A-1525492553-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Yitian Shoulong)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/30765679-2523417175-10837994240789708800-2789253884-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Răng đồng răng sắt Ji Xiaolan)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2468571348-10602433207502635008-2789253864-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Anh em thực phẩm hoang dã)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2656999522-11411726052477632512-3724460598-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Trung Quốc trên đầu lưỡi)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523417472-10837995516394995712-2847699158-10057-A-1521181527-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hội thảo cười lớn)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2669150520-11463914191501393920-4413173724-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Chen Xiang 6:30)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2655537474-11405446604132450304-2704233350-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Bài hát Xiaobao)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689281338-11550375396453122048-2777038134-10057-A-1525339704-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Phim bom tấn Hollywood)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2484192572-10669525853706125312-2847687498-10057-A-1521100607-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Cờ bạc quốc gia)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689446042-11551082794746642432-2789253870-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Siêu anh hùng)
http://js.hls.huya.com/huyalive/30765679-2504742278-10757786168918540288-3049003128-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Cuộc chiến băng đảng)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2480288304-10652757150331305984-2789274538-10057-A-1511757260-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Tốc độ và niềm đam mê)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686219962-11537226886652362752-2710080226-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình SpongeBob)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689614918-11551808111643721728-2847687648-10057-A-1525495791-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Ban đầu D)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686220654-11537229858769731584-2847687562-10057-A-1524128397-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Doraemon)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686220742-11537230236726853632-3048959612-10057-A-1524131613-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Áo giáp sắt)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689607744-11551777299548340224-2847687540-10057-A-1525492914-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Hoàng tử quần vợt)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689609142-11551783303912620032-2847687544-10057-A-1525493612-1_1200.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Lưu Đức Hòa)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2467341872-10597152648291418112-2789274550-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Disney)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689406818-11550914328949424128-2789274560-10057-A-1525417691-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Báo tuyết)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/29169025-2686221276-11537232530239389696-2777027178-10057-A-1524213244-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Bảng Phong Thần)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523427569-10838038882679783424-2789253886-10057-A-0-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoàn châu công chúa)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523417093-10837993888602390528-2789274530-10057-A-0-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Căn hộ tình yêu)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523417493-10837995606589308928-2777071594-10057-A-0-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Dragon Gate Escort)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689454638-11551119714285518848-2847687516-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Thám tử Di Renjie)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689283558-11550384931280519168-2789274528-10057-A-1525418694-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Bao thanh thiên)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/30765679-2534694464-10886429828232249344-2789253856-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Lính tấn công)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/30765679-2523416621-10837991861377826816-2777027388-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Trường hợp nghiêm trọng 6)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689454638-11551119714285518848-2847687516-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Anh hùng xạ điêu)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689607114-11551774593718943744-2847687530-10057-A-1525492553-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Yitian Shoulong)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/30765679-2523417175-10837994240789708800-2789253884-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Răng đồng răng sắt Ji Xiaolan)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2468571348-10602433207502635008-2789253864-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Anh em thực phẩm hoang dã)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2656999522-11411726052477632512-3724460598-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Trung Quốc trên đầu lưỡi)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2523417472-10837995516394995712-2847699158-10057-A-1521181527-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hội thảo cười lớn)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2669150520-11463914191501393920-4413173724-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Chen Xiang 6:30)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/94525224-2655537474-11405446604132450304-2704233350-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Bài hát Xiaobao)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689281338-11550375396453122048-2777038134-10057-A-1525339704-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Phim bom tấn Hollywood)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2484192572-10669525853706125312-2847687498-10057-A-1521100607-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Cờ bạc quốc gia)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29106097-2689446042-11551082794746642432-2789253870-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Siêu anh hùng)
http://js.hls.huya.com/huyalive/30765679-2504742278-10757786168918540288-3049003128-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Cuộc chiến băng đảng)
http://ws4.streamhls.huya.com/huyalive/30765679-2480288304-10652757150331305984-2789274538-10057-A-1511757260-1_1200/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Tốc độ và niềm đam mê)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686219962-11537226886652362752-2710080226-10057-A-0-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình SpongeBob)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689614918-11551808111643721728-2847687648-10057-A-1525495791-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Ban đầu D)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686220654-11537229858769731584-2847687562-10057-A-1524128397-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Doraemon)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29169025-2686220742-11537230236726853632-3048959612-10057-A-1524131613-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Áo giáp sắt)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689607744-11551777299548340224-2847687540-10057-A-1525492914-1_1200.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Ecmin" tvg-logo="http://gg.gg/china-tv" group-title="TV TÀU", Phim TQ (Hoạt hình Hoàng tử quần vợt)
http://aldirect.hls.huya.com/huyalive/29359996-2689609142-11551783303912620032-2847687544-10057-A-1525493612-1_1200.m3u8
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes